اثرگذاری شایعه، حمایت و تبعیض سازمانی بر بی‌تفاوتی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش

حسن فتحی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7663.1851

چکیده
  هدف: هدف تحقیق بررسی اثرگذاری شایعه، حمایت سازمانی ادراک شده و تبعیض بر بی‌تفاوتی سازمانی در کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و تحقیق به شیوه پیمایشی اجرا شد. 180 نفر از کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

نقش ادراک از حمایت سازمانی در تاثیرگذاری اعتماد بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان زنجان)

مهدی یزدان شناس؛ محمد احمدخانی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 33-45

https://doi.org/10.22044/shm.2016.870

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی ادراک از حمایت سازمانی و حمایت سرپرست در تاثیرگذاری اعتماد بر نگرشها و رفتارهای کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از تحقیقی توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است که جامعه آماری آن کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان می‌باشد و داده‌های ...  بیشتر