تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت‌های ورزشی استان مرکزی

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ زینب مندعلی زاده

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 357-374

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7612.1837

چکیده
  چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش، تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات‌های ورزشی استان مرکزی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مربیان فعال هیات‌های ورزشی در کل استان مرکزی (2188 نفر) بودند که 327 نفر از آنها به صورت نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ...  بیشتر

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی‌تعهدی اخلاقی در ورزش

حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد غلی قره؛ سیده طاهره موسوی راد

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 219-229

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4519.1350

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی تعهدی اخلاقی در ورزش بود. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران رشته های ورزشی مختلف در سطح ایران تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 422 پرسشنامه جمع آوری شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بی تعهدی اخلاقی باردلی و ماریا (2007) که مشتمل بر 32 سؤال بوده و شامل مؤلفه های "بازسازی ...  بیشتر