اثر شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

علی حیدر بالوندی؛ شیرین زردشتیان

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 221-239

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5682.1524

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود.روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان وزارت ...  بیشتر

مدل تاثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حبیب هنری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5836.1544

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تاثیر سیاستهای مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری، 466 کارشناس وزارت ورزش و جوانان بودند. حجم نمونه طبق جدول کرجسی ـ مورگان 214 نفر بود. پرسشنامه ها بین 320 نفر توزیع و از312 پرسشنامه مرجوع، 294پرسشنامۀ قابل استفاده، بعنوان نمونه تحقیق ...  بیشتر