بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

عباس سبحانی؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ رسول فرجی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 313-329

https://doi.org/10.22044/shm.2019.8689.2034

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی ایران بود. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و براساس رویکرد تحقیق از نوع آمیخته بود؛ جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگران ورزشی از روش کیفی شامل هفده مصاحبه نیمه ساختار یافته به صورت هدفمند و با استفاده ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران

وحید شجاعی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 207-220

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7297.1784

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران طراحی و اجرا گردید.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی افراد خبره و آگاه در حوزه گردشگری ورزشی بودند که این افراد شامل برخی اساتید دانشگاهی، مدیران انجمن گردشگری ...  بیشتر