نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ،ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

10.22044/shm.2022.11931.2469

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت چندفرهنگی ورزش مدارس بود.

روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت‌بدنی کشور (34000=N) بود، نمونه آماری با توجه به هدف پژوهش، 346 نفر در بخش تحلیل عاملی اکتشافی و 332 نفر در بخش تأییدی به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته، پس از اخذ روایی (صوری، محتوا) و اعتبار‌سنجی، گردآوری شد. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (91/0=α) و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، 51 گویه شناسایی شده به‌عنوان سازه مدیریت چندفرهنگی ورزش مدارس در نه مؤلفه شامل سیاست‌ها و خط و مشی، برنامه‌ریزی چندفرهنگی، توانمندسازی منابع انسانی، آموزش، انگیزش دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی درسی، آگاهی فرهنگی، مقابله با نژادپرستی و غنی‌سازی فرهنگی کلاس تربیت‌بدنی دسته‌بندی ‌شدند که در مجموع 69/80 درصد از واریانس سازه را تبیین نمودند. آزمون مدل پژوهش نشان داد شاخص‌های کلی برازش مدل اندازه‌گیری در وضعیت مطلوبی قرار دارند؛ نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد عوامل "برنامه‌ریزی چندفرهنگی "،"برنامه‌ریزی درسی " و "توانمندسازی منابع انسانی " و " آموزش " بیشترین تأثیر را بر استقرار مدیریت چندفرهنگی تربیت بدنی دارند.

نتیجه‌گیری: متصدیان برنامه‌ریزی آموزشی باید توجه بیشتری به مدارس چندفرهنگی و کلاس تربیت‌بدنی در راستای سیاست‌های کلان آموزش‌وپرورش داشته و به‌منظور توانمندسازی معلمان به آموزش‌های ضمن خدمت و گنجاندن مفاهیم چندفرهنگی در برنامه آماده‌سازی معلمان توجه بیشتر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات