نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ، ایران.

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت چندفرهنگی ورزش مدارس بود.

روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت‌بدنی کشور (34000=N) بود، نمونه آماری با توجه به هدف پژوهش، 346 نفر در بخش تحلیل عاملی اکتشافی و 332 نفر در بخش تأییدی به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته، پس از اخذ روایی (صوری، محتوا) و اعتبار‌سنجی، گردآوری شد. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (91/0=α) و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، 51 گویه شناسایی شده به‌عنوان سازه مدیریت چندفرهنگی ورزش مدارس در نه مؤلفه شامل سیاست‌ها و خط و مشی، برنامه‌ریزی چندفرهنگی، توانمندسازی منابع انسانی، آموزش، انگیزش دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی درسی، آگاهی فرهنگی، مقابله با نژادپرستی و غنی‌سازی فرهنگی کلاس تربیت‌بدنی دسته‌بندی ‌شدند که در مجموع 69/80 درصد از واریانس سازه را تبیین نمودند. آزمون مدل پژوهش نشان داد شاخص‌های کلی برازش مدل اندازه‌گیری در وضعیت مطلوبی قرار دارند؛ نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد عوامل "برنامه‌ریزی چندفرهنگی "،"برنامه‌ریزی درسی " و "توانمندسازی منابع انسانی " و " آموزش " بیشترین تأثیر را بر استقرار مدیریت چندفرهنگی تربیت بدنی دارند.

نتیجه‌گیری: متصدیان برنامه‌ریزی آموزشی باید توجه بیشتری به مدارس چندفرهنگی و کلاس تربیت‌بدنی در راستای سیاست‌های کلان آموزش‌وپرورش داشته و به‌منظور توانمندسازی معلمان به آموزش‌های ضمن خدمت و گنجاندن مفاهیم چندفرهنگی در برنامه آماده‌سازی معلمان توجه بیشتر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Pourmoosavi S, Abdollahi B, Naveh Ebrahim A, Abbasian, H. Designing a Multicultural Management Model in Iranian Elementary Schools. Journal of Educational Scinces, 2020; 27(1):1-24. (Persian)
 2. Hamidizadeh K, Fathi Vajargah K, Arefi M, Mehran G. Multicultural education in schools; A reflection on the ideal experience of successful teachers. School administration, 2019; 7(1):163-181. (Persian)
 3. Sadeghi A. Characteristics and Necessities of Developing a Multicultural Curriculum in Iran; Review of Challenges. Presentation of Strategies, 2012; 5(17-18):93-121. (Persian)
 4. Latifian A. Determining the multicultural competencies of teachers and assessing them in primary schools, Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran, 2015. (Persian)
 5. Khakbaz A. Placement of Multicultural Education in Elementary School Mathematics Curriculum in Iran. New Educational Approaches, 2020; 15(1):33-58. (Persian)
 6. Liu X. Comparing multicultural education in China and Finland: From policy to practice. Asian Ethnicity, 2020: 1-21. 10.1080/14631369.2020.1760078.
 7. Sadeghi A. Designing a Multicultural Curriculum for Primary Teacher Training in the Islamic Republic of Iran, Doctora dissertation, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran; 2011. (Persian)
 8. Sedat G, Kadir B. The intersection of social justice and leadership in education: what matters in multicultural contexts? Multicultural Education Review, 2020; 12(4):233-234.
 9. Macroney G. Multicultural Education: A Multicultural Approach to Tehran: Sound of Light, 2016.
 10. Szelei N. Professional development for cultural diversity: the challenges of teacher learning in context. Journal Professional Development in Education, 2018; 4(5):780-796.
 11. Banks J A. Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. Educational Researcher, 2008; 37(3):129- 139.
 12. Gutmann, A. Unity and diversity in democratic multicultural education: Creative and destructive tensions. Diversity and citizenship education: Global perspectives, San Francisco: Jossey-Bass, 2004: 71-98.
 13. Maghboli S. The relationship between sports and maintaining the cultural identity of student-athletes participating in sports competitions in universities in the western region of Iran, Master Thesis, Faculty of Literature and Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan; 2012. (Persian)
 14. Bagher Nezhad R, Araghieh A, Barghi I, Mehdizadeh A, Faghih Aram B. Investigating the components of a multicultural curriculum and determining its dimensions and indicators (A case study of the senior secondary schools in Tabriz). Educational researches, 2022; 17(69):137-154.
 15. Khakbaz A. Placement of Multicultural Education in Elementary School Mathematics Curriculum in Iran. New Educational Approaches, 2020; 15(1):33-58. (Persian)
 16. Abbas Hashemi T, Sharifi A, Imani M T. Designing a model for cultivating the multicultural identity of elementary students in Tehran based on the data theory approach of the Foundation. Educational Leadership & administration, 2019; 13(4):51-63. (Persian)
 17. Havsbeigi F, Sadeghi A, Maleki H, Ghaderi M. Multicultural education in Farsi textbooks (Reading) Iran Elementary Education. CSTP. 2018; 6 (11):141-174. (Persian)
 18. Karami Z, Yousefzadeh M. Presenting a Proposed Framework for Multicultural Teacher Education. Teacher Professional Development, 2018; 2(4):19-34. (Persian)
 19. Zeki A. Critical multicultural education and preservice teachers’ multicultural attitudes, Journal for Multicultural Education. 2019; 13(1):106-118.
 20. Kamshia C. Integrating multiculturalism in education for the 2020 classroom: Moving beyond the melting pot of festivals and recognition months, Journal for Multicultural Education, 2017; 11(1):31-36.
 21. Demir N, Yurdakul B. The Examination of the Required Multicultural Education Characteristics in Curriculum Design. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 174: 3651-3655.
 22. Castro A J. The role of teacher education in preparing teachers for critical multicultural citizenship. The Journal of Social Studies Research. 2014; 38(4): 189-203.
 23. Kline RB. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press; 2011.
 24. Vafaei R, Sobhani Nejad M. Components of multicultural education and its analysis in the content of textbooks. Journal of Theory and Practice in Curriculum. 2015; 3(5):111-128. (Persian)
 25. Blackwell P J, Futrell M H, Imig D G. Burnt water paradoxes of schools of education. Phi Delta Kappan. 2003; 84(5):356-361.
 26. Taherian N. Investigating the Necessities of Implementing a Multicultural Curriculum and the Factors Affecting It from the Perspective of Teachers (Case Study: Secondary School Teachers in Hamadan), Master Thesis, Payame Noor University, Kermanshah Center; 2017. (Persian)
 27. Sheikhavandi D. Reflection of the identity of Iranian ethnic groups in elementary and middle school textbooks, Quarterly Journal of Education, 2010; 87:120-193. (Persian)
 28. Meyer D, Wood, G. Many children left behind: How the No Child Left behind Act is damaging our children and our school. Boston: Beacon, 2004.
 29. Perkins R. M. The multicultural awareness, knowledge, skills and attitudes of prospective teachers: a quantitative and heuristic phenomenological study, Doctora dissertation, University of Missouri-Kansas City, 2012.
 30. Fernandez M. The responsibility for multicultural education: An ethics of teaching and learning. Markkula Center for Applied Ethics.2010; 30: 12-20.
 31. Kostis T, Efthymia P. Responsive classroom management in a multicultural school context. Synergies Sud-Est europeen, 2009; 2:169-176.