نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاهمازندران، بابلسر، ایران.

10.22044/shm.2022.11397.2410

چکیده

هدف: هدف کلی این پژوهش طراحی مدل پارادایمی عملیاتی کردن کارآفرینی در بین دانشجویان تربیت‌بدنی بود. روش‌شناسی: بر اساس هدف کاربردی؛ در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل، خبرگان دانشگاهی و کارآفرینی بودند. نمونه‌ پژوهش20 نفر شامل؛ مسئولین پارک علم و فناوری، اساتید علمی دانشکده تربیت‌بدنی، دانشجویان تربیت‌بدنی، دانشجویان دکتری تربیت‌بدنی و کارآفرین ورزشی، مدرس کسب‌وکار و عضو هیئت ارزیاب راهبردی شغلی، کارآفرین در صنعت ورزش، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، مسئولین اداره کل ورزش و جوانان و مدرس و مشاوره کارآفرینی تشکیل دادند. نمونه‌گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید و تا رسیدن به اشباع انجام و بعدازآن مصاحبه متوقف شد. در مرحله بعد کدهای استخراج‌شده در شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبری و پیامدها جاگذاری شده و با استفاده از کدگذاری انتخابی ارتباط بین عوامل انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد، از طریق کدگذاری 128 مفهوم به دست آمد. که با طبقه‌بندی این مفاهیم 31 مقوله شکل گرفت. در عوامل علی (4 مقوله)، در عوامل زمینه‌ای (7 مقوله) در عوامل مداخله‌گر (7 مقوله)، در عوامل راهبردها و اقدامات ( 6 مقوله و در پیامد و نتایج (6 مقوله) به دست آمد.

نتیجه‌گیری: با توجه اهمیت عملیاتی کردن کارآفرینی در بین دانشجویان تربیت‌بدنی پیشنهاد می‌شود دوره‌هایی برای افزایش سطح کارآفرینی و آگاهی دانشجویان تربیت‌بدنی از کسب‌وکارهای حوزه ورزش ارائه دهند تا با شناخت کافی از شرایط صنعت ورزش بتوانند تفکرات کارآفرینانه خود را عملیاتی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Badriazarin Y, Talebiannia H, Salmani A. Strategies in the Human Resources Development of Gymnastic Sport. Sport Management Studies. 2013;5(19):81-92.
 2. Razavi SMJ, Talebpour,.M., Azimzadeh, S.M., Mohammadkazemi, R. Identifying and Prioritizing Factors Involved in Human Capital Development in Iran's Sports Production Firms using Multi-Criteria Analysis and Copland's Approach. Journal of Human Resource Management in Sport. 2020;8(1):1-17.
 3. Jalayee SA, Bakhshandeh H, Esmaili M, Rasooli M. The Role of Human Resources in the Economic Growth of Irans Sports Industry. Sport Management Studies. 2018;10(48):67-88.
 4. Hashemi Siavoshani M, Javadipour, M., Hossein Ghorbani, M. Codification of Strategic Human Resource Management Plan in Ministry of Sports and Youth. Journal of Human Resource Management in Sport. 2021;8(2):237-53.
 5. Akinbola OA, Ogunnaike OO, Amaihian AB. The influence of contextual factors on entrepreneurial intention of university students in Nigeria. Creating Global Competitive Economies. 2020;1:1-3.
 6. Ali M, Abou E. Determinants of entrepreneurial intention among Sudanese university students. Management Science Letters. 2020;10(12):2849-60.
 7. Alizadeh ZM, Ehsani M, Kozechian H, Honari H. The environmental factor affecting on sport entrepreneurship. Sport Management Studies. 2015;7(29):99-116.
 8. Al-Jubari I, Hassan A, Liñán F. Entrepreneurial intention among University students in Malaysia: integrating self-determination theory and the theory of planned behavior. International entrepreneurship and management journal. 2019;15(4):1323-42.
 9. Anwar I, Thoudam P, Saleem I. Role of entrepreneurial education in shaping entrepreneurial intention among university students: Testing the hypotheses using mediation and moderation approach. Journal of Education for Business. 2022;97(1):8-20.
 10. Atilgan D, Tukel Y. Sports College Students and Entrepreneurship: An Investigation into Entrepreneurship Tendencies. International Education Studies. 2021;14(6):71-81.
 11. Ayob AH. Institutions and student entrepreneurship: the effects of economic conditions, culture and education. Educational Studies. 2021;47(6):661-79.
 12. Azimi Delarestaghi A, Razavi SMH, Boroumand MR. Identifying the effective context conditions of strategic entrepreneurship deployment in sports business. Sport Management and Development. 2019;7(4):70-87.
 13. Bodolica V, Spraggon M, Badi H. Extracurricular activities and social entrepreneurial leadership of graduating youth in universities from the Middle East. The International Journal of Management Education. 2021;19(2):100489.
 14. Boldureanu G, Ionescu AM, Bercu A-M, Bedrule-Grigoruță MV, Boldureanu D. Entrepreneurship education through successful entrepreneurial models in higher education institutions. Sustainability. 2020;12(3):1267.
 15. Chen C-Y, Lin Y-H. Social entrepreneurship in professional sports: antecedents and outcomes from the consumer perspective. Sustainability. 2021;13(3):1045.
 16. Fragoso R, Rocha-Junior W, Xavier A. Determinant factors of entrepreneurial intention among university students in Brazil and Portugal. Journal of Small Business & Entrepreneurship. 2020;32(1):33-57.
 17. Frolova Y, Alwaely SA, Nikishina O. Knowledge management in entrepreneurship education as the basis for creative business development. Sustainability. 2021;13(3):1167.
 18. Hahn D, Minola T, Bosio G, Cassia L. The impact of entrepreneurship education on university students’ entrepreneurial skills: a family embeddedness perspective. Small Business Economics. 2020;55(1):257-82.
 19. Hassan HK. Intention towards social entrepreneurship of university students in an emerging economy: the influence of entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurship education. On the Horizon. 2020.
 20. Hemme F, Morais DG, Bowers MT, Todd JS. Extending sport-based entrepreneurship theory through phenomenological inquiry. Sport management review. 2017;20(1):92-104.
 21. Honari H, Mandalizadeh Z. Framework of Developing and Explaining an Entrepreneurship Mission Statement in Sport of Iran from the View Point of Sport Experts. Applied Research in Sport Management. 2013;2(1):49-61.
 22. Hosieni E, Moradi Barzal Abad F, Bazdi Langari M, Maleki A, Shooshinasab P. Identification and Prioritization barriers to entrepreneurship in sport using a combination DEMATEL and network analysis process (ANP). journal of motor and behavioral sciences. 2020;3(2):177-86.
 23. Iazzolino G, Coniglio IM, Verteramo S, Giglio C. University students and entrepreneurship: An empirical analysis on Italian Universities. Journal of Entrepreneurship Education. 2019;22(5):1-16.
 24. Iwu CG, Opute PA, Nchu R, Eresia-Eke C, Tengeh RK, Jaiyeoba O, et al. Entrepreneurship education, curriculum and lecturer-competency as antecedents of student entrepreneurial intention. The International Journal of Management Education. 2021;19(1):100295.
 25. Jafarzadeh Zarandi M, Razaghi ME, Mirza Akbari A. The IT position in the development of entrepreneurship opportunities in sport. Communication Management in Sport Media. 2019;6(4):15-28.
 26. Jones P, Jones A. Attitudes of Sports Development and Sports Management undergraduate students towards entrepreneurship: A university perspective towards best practice. Education+ Training. 2014.
 27. Keshavarz L, Mehri Shandi S. Analysis of the Barriers to Entrepreneurship in Sport from the Perspective of MA Students of physical education and sport sciences at the University of Tehran. Applied Research in Sport Management. 2021;9(4):163-9.
 28. Lerner DA, Verheul I, Thurik R. Entrepreneurship and attention deficit/hyperactivity disorder: a large-scale study involving the clinical condition of ADHD. Small Business Economics. 2019;53(2):381-92.
 29. Liñán F, Rodríguez-Cohard JC, Rueda-Cantuche JM. Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. International entrepreneurship and management Journal. 2011;7(2):195-218.
 30. Lu G, Song Y, Pan B. How university entrepreneurship support affects college students’ entrepreneurial intentions: an empirical analysis from China. Sustainability. 2021;13(6):3224.
 31. Margaça C, Hernández-Sánchez B, Sánchez-García JC, Cardella GM. The roles of psychological capital and gender in university students’ entrepreneurial intentions. Frontiers in Psychology. 2021:3847.
 32. Mohamadkazemi R, Zaffarian R, Khodayari A, Javadinia M. Identifying Entrepreneurial Business Opportunities in Sports Industry with an IT Approach. Journal of Entrepreneurship Development. 2014;7(1):95-112.
 33. Rippa P, Ferruzzi G, Holienka M, Capaldo G, Coduras A. What drives university engineering students to become entrepreneurs? Finding different recipes using a configuration approach. Journal of Small Business Management. 2020:1-31.
 34. Ziviar F, Farahani A, Keshavarz L. Identification of structural Obstacles to Organizational Entrepreneurship in the Ministry of Sport and Youth. Organizational Culture Management. 2017;15(1):187-205.
 35. Shabani zangeneh F, Hosseini R, Safari M. Designing a Quality Assessment Model with Academic Entrepreneurship Development Approach. Journal of Research in Educational Science. 2020;14(50):163-89.
 36. Shirokova G, Osiyevskyy O, Bogatyreva K. Exploring the intention–behavior link in student entrepreneurship: Moderating effects of individual and environmental characteristics. European Management Journal. 2016;34(4):386-99.
 37. Zhao J, Wei G, Chen K-H, Yien J-M. Psychological Capital and university students’ entrepreneurial intention in china: mediation effect of entrepreneurial capitals. Frontiers in psychology. 2020;10:2984.