نوع مقاله : پژوهش های بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: هدف این تحقیق طراحی الگوی توسعه فردی مربیان فوتبال ایران بود

روش شناسی: روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام شد. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه استفاده شد. روایی و پایایی پژوهش از طریق معیارهای اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تاییدپذیری، تأیید شد. در مجموع 15 مصاحبه با خبرگان و متخصصان انجام شد و تا جایی ادامه یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های کیفی جمع آوری و به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: براساس یافته‌ها 77 مفهوم در قالب 20 مضمون فرعی و 10 مضمون اصلی چارچوب‌بندی شدند. مضامین اصلی شامل شامل شاخص سازمانی، عوامل مدیریتی، اصول فردی، صلاحیت حرفه‌ای، آموزش، ارزیابی، عملکردی، رفتاری، شناختی، نگرشی است.

نتیجه گیری: در جهت توسعه فردی مربیان فوتبال باید به راهبردهایی مانند نیازسنجی آموزشی مربیان وتوجه به اصول اساسی و همچنین تهیه محتوای به روزرسانی شده آموزشی تمرکز کرد و با استفاده از تنوع برنامه‌های توسعه فردی زمینه‌های لازم برای شکوفایی عملکردی، رفتاری، شناختی و نگرشی را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Teunissen PW, Scheele F, Scherpbier AJ, van der Vleuten CP, Boor K, van Luijk SJ, van Diemen-Tochel C, Haig A, Hesketh A, Cadzow A. The effectiveness of portfolios for post-graduate assessment and education: BEME Guide. 2009; 12(31):299–318.
 2. Trottier C, Robitaille S. Fostering life skills development in high school and community sport: A comparative analysis of the coach’s role. Sport Psychologist. 2014; 28(1):10–21.
 3. Camiré M, Trudel P, Forneris T. Coaching and transferring life skills: Philosophies and strategies used by model high school coaches. The Sport Psychologist. 2012; 26:243–260.
 4. Nida Z. Understanding the role of personal development in undergraduate’s growth, and future employability: challenges & OPPORTUNITIES, Pakistan Review of Social Sciences. 2020; 1(1):5-9
 5. Murley J. Personal development planning: self-paced video & workbook package. Catherine Booth College School for Learning & Development. http://www.salvationarmy.org.au/cbc.2014.
 6. Khairi B. Personal Development Plan as a Guidance and Counseling Strategy in Higher Education, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume. 2019; 462:22-18.
 7. Greenan P. Personal development plans: insights from a case based approach. Journal of Workplace Learning. 2016; 28(5):322-334.
 8. Thomas M, Rebecca S. Reviewing the sports coach mentoring literature: a look back to take a step forward, Sports Coaching Review. 2020; 10(2):1-8.
 9. Silander C, Stigmar M. Individual growth or institutional development? Ideological perspectives on motives behind Swedish higher education teacher training. High Educ. 2019; 77:265–281.
 10. Karim Z.B.A, Razak N. Lesson Learned from Coaches of Malaysia National Football Development Programme (NFDP): Preferred Career Development Pathway and Accredited Coaching Course. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2018; 8(6):1069– 1082
 11. Sabina K, Maria K. The role of community sports coaches in creating optimal social conditions for life skill development and transferability – a salutogenic perspective, Sport, Education and Society, 2018; 23(2): 173-185.
 12. Michel M, Vitor C, William N.S, Valmor R, Larissa R.G, Juarez V. Coaches’ development in Brazil: structure of sports organizational programmes, Sports Coaching Review. 2016; 5)2):1-9.
 13. Ryane steven B, elifford J. Coaches learning and sustainability in high performance sports. 2015
 14. Sadouqi H, Abolghasemi M, Fazl Elahi Qomshi S. Presenting the model of individual development of Iranian telecommunications company managers (a qualitative research). Behavioral Studies in Management. 2021; 12(26):1-20. (Persian).
 15. GHorbanian P, Taghipour Z, Ardalan M.R. providing a model for the personal development of elementary school teachers in exceptional schools: A qualitative study. 2019; 8(1):282-259. (Persian).
 16. Tayibi S.M, Fahiminejad A, RoshanZamir E. Identification and analysis of factors affecting the development of professional football in Iran, Modern Olympics,2019; 1(2):109-146. (Persian).
 17. Gohari D, Emadi S, Jabari Gh, Majdi S. Designing a strategy map for the development of Iranian football coaches with BSC and ISM approaches, Sports Science Quarterly. 2019. (Persian).
 18. Moazzami Guderzi F. The impact of employer branding on individual and organizational performance of human resources in selected sports federations of Iran, Master's thesis, Department of Management, Faculty of Accounting, Alborz University. 2017. (Persian).
 19. Glynn S.M.P, Brickman N, Armstrong G. Taasoobshirazi Science motivation questionnaire II: validation with science majors and nonscience majors Journal of Research in Science Teaching. 2011; 48:1159-1176.
 20. Ebrahimi A. (2017). Identifying factors affecting the personal development of management students with a competency approach, University of Tehran, Master's thesis. (Persian).
 21. Smith R. E, Smoll F.L. Barnett N.P. Reduction of children’s sport performance anxiety through social support and stress-reduction training for coaches. Journal of Applied Developmental Psychology, 1995; 16:125–142.
 22. Paul J, Amanda J. Attitudes of Sports Development and Sports Management undergraduate students towards entrepreneurship", Education + Training. 2014; 56 (9):716 – 732.
 23. Sadeghi H, Asgharpour H, Gholchinfar N. Estimation of Demand Function of Iran’s Football Premier League. QJER. 2009; 9(3):183-202.
 24. Hejazi N, babaei T. Social and Cultural Aspects of Women's Football Women and Family Studies. 2011; 4(14): 103-117.
 25. Ramzaninejad, R., Hamtinejad, M., Qolizadeh, M., Ramzanian, M., Hosseini Keshtan, M. (2016). The effect of changing coaches on the performance of football clubs in the Premier League of Iran. Human resource management in sports, 4(2):275-287.
 26. Gould, D., Giannani, J., Krane V., & Hodge, K. (1990). Educational needs of elite US National, PanAmerican and Olympic coaches. Journal of Teaching in Physical Education, 9(4):332-344.