نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتریتخصصی مدیریت ورزشی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد تمام مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار دانشگاه تهران دانشگاه بین المللی کیش

چکیده

هدف: هدف کلی تحقیق تدوین الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در ورزش همگانی بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر آمیخته بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل، کلیه معاونان و مدیران کل وزارت ورزش و جوانان، رئیسو نواب رئیس فدراسیون‌های ورزشی، اساتید دانشگاه‌ها، مدیران کل،‌ معاونان و نیز کارشناسان خبره ورزش ادارات ورزش و جوانان استان‌ها و در بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان معاونت همگانی وزارت ورزش و جوانان، کارشناسان و مدیران فدراسیون‌های ورزشی و ورزش‌‌های همگانی و کارشناسان کمیته‌‌های همگانی بود. در بخش کیفی نمونه‌گیری با روش گلوله‌برفی (به علت گسترده بودن خبرگان) تا دستیابی به اشباع نظری انجام شد و در بخش کمی نیز حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد. ابزار اندازه‌گیری در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه بود. در بخش آمار استنباطی به‌منظور شناسایی و تبیین عوامل مؤثر و طراحی الگوی کیفی از نظریه داده‌بنیاد با رویکرد گلیزری و نیز به‌منظور طراحی الگوی ساختاری ـ تفسیری از ماتریس خودتعاملی و تحلیل میک‌مک استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد، نگرش عاطفی و هنجارهای فردی از عوامل نفوذی مشارکت افراد در ورزش همگانی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده بوده و با تأثیرگذاری بر کنترل درونی درک شده و کنترل بیرونی درک شده منجر به رفتار فردی و گروهی می‌شود.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود تصمیم‌گیرندگان حوزه‌ توسعه‌ ورزش همگانی ضمن بهره‌گیری از مشاوره روان‌شناسان اجتماعی، راهکارهای تحریک و استفاده از نگرش عاطفی و هنجارهای فردی را بررسی نموده و از مدل به‌دست‌آمده در راستای افزایش مشارکت مردم در برنامه‌های ورزشی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Anwar Al-Khouli A. Sports and society. Translated by Hamidreza Sheikhi (Persian). Samit 2013.
 2. Thompson H R SCH, Janice K,., Carolyn R,. Talmage E., Gosliner,. W, Whetstone,. L, Woodward-Lopez,. W. SNAP-Ed physical activity interventions in low-income schools are associated with greater cardiovascular fitness among 5th and 7th grade students in California. Preventive Medicine Reports. 2020;20 1012-22.
 3. Siyahi AaNR, Zahra and Shariati Rad, Farida and Shaygan, Jamal. the influence of promoting and inhibiting factors of participation in public sports on the social health of women in Shahr qazvin (Persian). the 6th National Conference of Sports Sciences and Physical Education of Iran, Tehran2019.
 4. Holt N, Neely, KC., Slater, LG., Camiré, M., Côté, J., Fraser-Thomas, J., MacDonald, D., Strachan, L., & Tamminen, KA. A grounded theory of positive youth development through sport based on results from a qualitative metastudy. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2017;10(1):1–49.
 5. Vafaei moghadam. Ali. FF, Razavi. Mohammad Hossein, and Afshari, Mustafa Analysis of the development factors of public sports based on the foundation data theory(Persian). Sports Management Studies. 2017;10(52):72-43.
 6. Skille AE. Sport for all in Scandinavia: Sport policy and participation in Norway, Sweden and Denmark. International Journal of Sport Policy. 2014;3(3):327-39.
 7. Javadipour MSN, Mona Public sports in Iran and developing vision, strategy and future plans (Persian). Applied Researches in Sports Management. 2012;4(21-30).
 8. Ehsani MK, Mohammad; Keshgar, Sara Investigation and analysis of the inhibiting factors and participation rate of women in Tehran city in recreational sports activities. Research in Sports Sciences. 2016;17:63-87.
 9. Safari ME, Mohammad; Amiri, Mojtaba An analysis of Iran's public sports using structural equation modeling (Persian). Research in sports management and movement behavior. 1400;5(9):83-94.
 10. Yamada N, & Heo, J. . Determinants of engagement in leisure-time physical activity–dialogue with senior athletes. Canadian Journal on Aging. 2016;35(4):513-25.
 11. Aghamolaei T, Farshidi H, Safari-Moradabadi A, Dadipoor S. Effect of interventions based on the theory of planned behavior on promoting physical activity: a systematic review. Journal of Preventive Medicine. 2016;3(4):1-15.
 12. Symons Downs D, & Hausenblas, H. A. . Elicitation studies and the theory of planned behavior: A systematic review of exercise beliefs. Psychology of Sport and Exercise. 2005;6:1-31.
 13. Didarloo A, Sharafkhani, N., Gharaaghaji, R., & Sheikhi, S. Application of theory of planned behavior to improve obesity-preventive lifestyle among students: A school-based interventional study. International Journal of Pediatrics. 2017;5(11):6057-67.
 14. Darker CD, French, D.P., Longdon, S., Morris, K., & Eves, F.F. . Are beliefs elicited

biased by question order? A theory of planned behaviour belief elicitation study about walking in the UK general population. British Journal of Health Psychology. 2007;12(93-110).

 1. French DP, Sutton, S.R., Hennings, S.J., Mitchell, J., Wareham, N.J., Griffen, S., Hardeman, W. & Kinmonth, A.L. . The importance of affective beliefs and attitudes in the theory of planned behavior: Predicting intentions to increase physical activity. Journal of Applied Social Psychology. 2005;35:1824-48.
 2. Parsamehr M. investigation of people's motivations regarding the intention to participate in sports activities (experimental test of the theory of planned behavior) (Persian). biannual research in sports management and movement behavior. 2013;8(42).
 3. Shahbazi MSM, Kivan; Safari, Marjan Public sports (necessity, obstacles and solutions) (Persian). Majlis and Strategy Quarterly. 2012;76.
 4. Basile AO, Yahi, A., & Tatonetti, N. P. . Artificial intelligence for drug toxicity and safety. Trends in pharmacological sciences. 2019;40(9):624-35.
 5. Mokhlesi S, Akbari Yazdi H, Elahi A, Khabiri M. Developing a Social Marketing Model to Promote Well-Informed and Low-Income Middle- Aged Participation in Regular Physical Activity, a Qualitative Study. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2019;7(1):93-108.
 6. Khaledifard A, Alidoust Ghahfarrokhi E, Mahmudvand Z, Aghayi A, Kabomier R. An Investigation of Factors and Barriers to Participation in Sport for All and Recreation Sport in Turkish, Kurdish and Lor Provinces of Iran. New Trends in Sport Management. 2018;6(20):21-37.
 7. Hosseini SE, Pourkiani, Mohammad, Jami Al-Ahmadi, Abdulrahman, Afrozeh, Ali. Determining effective factors on increasing students' participation in physical activities. Research in educational sports. 2016;5(12):97-114.
 8. Lee PH, Song, J. K., Kim, J. S., Heo, R., Lee, S., Kim, D. H., ... & Park, S. J. . Cryptogenic stroke and high-risk patent foramen ovale: the DEFENSE-PFO trial. Journal of the American College of Cardiology,. 2018;71(20):2335-42.
 9. Carmen Q. Sport for all: A bridge to equality, integration and social inclusion. Committee on culture, science, education and media. http://assemblycoeint/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-enasp?fileid=23155&lang =en. 2018.