نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

2 استادیارگروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

3 استادیارگروه رفتار حرکتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی مستندسازی تجارب و شبکه اجتماعی سازمان در ارتباط بین تمدن سازمانی و تصویر سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران بود.

روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. حجم نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای نرم افزار مدلسازی اسمارت پی‌ال‌اس محاسبه شد (158 نفر) و از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای_تصادفی شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بازطراحی شده از تحقیقات قبلی برای چهار متغیر و در مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت بود. روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان (9 نفر) و روایی سازه با استفاده از شاخص-های برازش مدل ارزیابی و تایید گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثر مستقیم تمدن سازمانی بر تصویر سازمانی معنی‌دار است. همچنین اثر غیرمستقیم تمدن سازمانی بر تصویر سازمانی از مسیر دو متغیر میانجی شبکه اجتماعی سازمانی و تجربیات سازمانی معنی‌دار بود. علاوه براین به طور جداگانه نیز تاثیر تمدن سازمانی بر شبکه اجتماعی و تجربیات سازمانی و تاثیر آن‌ها بر تصویر سازمانی نیز معنی‌دار بود. بنابراین می‌توان گفت هر چند تمدن سازمانی منجر به ارتقای تصویر سازمان در محیط می‌شود اما مستندسازی تجربیات و شبکه‌سازی اجتماعی به میزان قابل توجهی رابطه تمدن‌سازی-تصویرسازی را تقویت می‌نمایند.

نتیجه‌گیری: از این رو پیشنهاد می‌شود سازمان ورزش شهرداری تهران برای بهره‌گیری از مفاهیم و مظاهر سازمان‌های متمدن‌ در راستای انعکاس تصویری مناسب از سازمان در محیط به طور کلیدی از دو راهبرد تجارب مستند و شبکه اجتماعی استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Enayati T, Dazdari M. Identify organizational image dimensions at universities in order to providing model. Quarterly Journal of Public Organzations Management. 2014;2(2):120-07 [Persian].
 2. Dottori MM. A Public Relations Approach to Co-Creational Image Management in Professional Sport: Université d'Ottawa/University of Ottawa; 2018.
 3. LeBlanc G, Nguyen N. Cues used by customers evaluating corporate image in service firms: An empirical study in financial institutions. International Journal of Service Industry Management. 1996.
 4. Zarrinnegar, M., Fani, A. A., Danaeefard, H., Delkhah, J. A Survey and Exploration on the Organizational Civilization in Iran Governmental Organizations. Journal of Public Administration, 2018; 10(1): 89-108.
 5. Chatterjee S, Moody G, Lowry PB, Chakraborty S, Hardin A. Strategic relevance of organizational virtues enabled by information technology in organizational innovation. Journal of Management Information Systems. 2015;32(3):158-96.
 6. Mersepasi N. The role of education in the formation and promotion of the organizational civilization. The Journal of Productivity Management. 2008;2(5):7-20.
 7. Zamani A, Ghahremani M, Tawfiqi J, Abolghasemi M. Documenting the experiences of university presidents: a necessity in the management of university knowledge. Research in Iranian Educational Systems. 2015;8(27):7-34 [Persian].
 8. Zamani A. Qualitative Analysis of Principles of Documenting the Organizational Experiences of University Directors. Journal of Research in Educational Science. 2017;10(35):201-28 [Persian].
 9. Burke MM, Goldman SE. Documenting the experiences of special education advocates. The Journal of Special Education. 2017;51(1):3-13.
 10. Navidi F, Hassanzadeh M, Shojai AZ. Organizational knowledge documentation in project-based institutes: A case study at the satellite research institute. The Electronic Library. 2017 [Persian].
 11. Roozban F, Damghanian H, Farhangi AA, Rastgar AA. Presenting and explaining organizational communication management model in the context of social networks. Cultural Studies & Communication. 2020;15(54):103-26 [Persian].
 12. Bayati B, Solymani M, Ahmadi S. The effect of organizational inertia on organizational hypocrisy with the mediator of Social Undermining and Working low (case study in the Tehran Municipality Sports Organization). Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2019;6(2):85-99 [Persian].
 13. Javidi N, Mohammadzadeh Y. The effect of virtualization of organizational performance on organizational stability through the synergy of human capital and organizational wisdom organization in sports organizations. Technium Sustainability. 2022;2(1):13-30 [Persian].
 14. Parsa Ziabari L, Shirvani A. The Effect of Organizational Culture on Organizational Image and Identity. Public Policy In Administration. 2012;3(7, 8):29-37 [Persian].
 15. Hosseini Smh, Falah A, Aibaghi ES. Modeling the Mediating Role of Patient Safety Culture in Interplay of Total Quality Management, Organizational Learning, and Organizational Image in Health Services Sector. 2019 [Persian].
 16. Sangari N, Heidaripour M, Nouhzadeh Malekshah N. The impact of organizational social networks on social capital. Journal of Sustainable Human Resource Management. 2020;2(3):211-195 [Persian].
 17. Keshtkar M, Pourmazaheri S. Examining and Understanding the Impact of Social Networks on Social Innovation. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge. 2019;1(3):117-45 [Persian].
 18. Kazemi S, Mohammadi M, Yaghoubi NM, Jarahi Friz J. components of employee relations system based on knowledge-based organizational civilization in medical universities. Journal of Health Administration. 2021;24(2):59-69.
 19. Hashemi SM, Afjahi SAA, Dehghanan H, Khasheie V. Designing the Organizational Image Formation Model of Universities and Higher Education Institutes: A Structural-İnterpretative Approach (Case study of Allameh Tabataba'i University). Journal of Research in Educational Science. 2017;11(36):231-60. [Persian].
 20. Ellison NB, Gibbs JL, Weber MS. The use of enterprise social network sites for knowledge sharing in distributed organizations: The role of organizational affordances. American Behavioral Scientist. 2015;59(1):103-23.
 21. Cao J, Gao H, Li LE, Friedman B, editors. Enterprise social network analysis and modeling: A tale of two graphs. 2013 Proceedings IEEE INFOCOM; 2013: IEEE.
 22. Fitzgerald MP, Sagaria MAD, Nelson B. Career patterns of athletic directors: Challenging the conventional wisdom. Journal of Sport Management. 1994;8(1):14-26.
 23. Chen Y-Y, Fang W. The moderating effect of impression management on the organizational politics–performance relationship. Journal of Business Ethics. 2008;79(3):263-77.
 24. Jafari S, Sh G, Akbari B, Sadegpour A. The relation of information technology with organizational structure and participative management from the viewpoints of employees of the department of sport and youth in northwest of Iran. Communication Management in Sports Media. 2016;4(13):56-68 [Persian].
 25. Abdavi F, Faridfathi M. The Relationship between Application of Information, Communication Technology with Organizational Effectiveness in Youth and Sport Organization of West Azerbaijan Province. Communication Management in Sport Media. 2016;3(3):66-76 [Persian].
 26. Majlesi AS, SHABANI BGR, Soleimani M, Honari H. Developing a model of knowledge management and strategic thinking based on organizational readiness of the Ministry of Sports andYouth. 2018. [Persian].
 27. Dixon C. Exploring the Experience of Women in Sport Leadership and Management. 2018 [Persian].
 28. Etter M, Ravasi D, Colleoni E. Social media and the formation of organizational reputation. Academy of management review. 2019;44(1):28-52.
 29. Kalkan Ü, Altınay Aksal F, Altınay Gazi Z, Atasoy R, Dağlı G. The relationship between school administrators’ leadership styles, school culture, and organizational image. Sage Open, 2020; 10(1): 47-63.
 30. Sullivan M O, Vaughan J, Rumbold J L, Davids K. The learning in development research framework for sports organizations. Sport, Education and Society, 2021, 27(9):1100-14.
 31. Varmus, M., Kubina, M., Boško, P., & Mičiak, M.. Application of the perceived popularity of sports to support the sustainable management of sports organizations. Sustainability, 2022; 14(3):19-27.
 32. Ghanbari P, Hakakzadeh M, Manochehri Negad M. Presenting a model for the development of ecological and environmental civilization in sports (Case study: Ministry of Sports and Youth). Geographical Engineering of Territory, 2022; 6(3):27-61. [Persian].