نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم وررزشی

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

5 دکتری مدیریت ورزشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

 هدف: پاسخگویی یکی از ضرورت‌های حکمرانی نوین در عصر حاضر است، از این‌رو، طراحی مدل مدیریت بهره‌وری در اداره‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگویی هدف اصلی تحقیق حاضر بود.
روش‌شناسی: این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و بر مبنای راهبرد، یک تحقیق ترکیبی (کیفی – کمی) است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، صاحب‌نظران اجرایی و علمی اداره تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و در بخش کمی رؤسا و معاونین اداره کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویی و کلیه رؤسا (86 نفر) و معاونین و کارشناسان ارشد اداره‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (31 استان) بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای شناسایی و انتخاب شدند. در بخش کیفی تجزیه ‌و تحلیل به روش نظریه زمینه‌ای (نظریه داده بنیاد) نظام‌مند (الگوی پارادایمی استراوس و کوربین، 1985) و در بخش کمی، پس از تدوین پرسشنامه محقق ساخته از یافته‌های بخش کیفی و پس از تائید روایی سازه مبتنی بر تحلیل عامل تائیدی، به برازش مدل کمی استخراج‌شده مبتنی بر مدل‌یابی معادله ساختاری پرداخته شد.
یافته‌ها: بر پایه نتایج حاصل از پژوهش، ناکارآمدی نظام پاسخگویی در اداره‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مشهود است که در بخش عوامل علی، ناکارآمدی نظام‌ها، جنبه‌های سازمانی، استقلال شغلی، جنبه پشتیبانی و حمایت، ناکارآمدی‌های اجرایی، جنبه‌های مالی و عدم نهادینه بودن پاسخگویی؛ در بخش عوامل زمینه‌ای، جنبه‌های فنی، انسانی و فرهنگی؛ در بخش عوامل مداخله‌گر به شرایط ساختاری، زیرساخت‌ها و فرایند پاسخگویی ذکرشده و با تدوین راهبردهایی همچون راهبردهای سطح خرد، راهبردهای سطح میانی و راهبردهای سطح کلان، امید است بتوان به پیامدهایی همچون شفاف‌سازی و رفع ابهام، بهبود عملکرد، افزایش ضریب اعتماد، تقویت انگیزه افراد، جلوگیری از اتلاف منابع و امکانات و اثربخشی اقدامات دست‌یافت.
نتیجه‌گیری: سازمان‌دهی مجدد نظام اداری اداره‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، توسعه پاسخگویی فردی و سازمانی، آموزش نیروی انسانی و شایسته‌سالاری در اداره‌ها، توسعه فرهنگ پاسخگویی در سازمان و توجه به زیرساخت‌ها و جنبه‌های مالی از جمله پیشنهادهای کاربردی تحقیق به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Operational plan of the General Department of Physical Education of the Ministry of Science (2022). General Department of Physical Education, Student Affairs Organization of the Ministry of Science, Research and Technology,2023, http://uso.saorg.ir [In Persian]
 2. Maleki, D, Noh Ibrahim, A R, Abdulahi, B, Zainabadi H. R. Identifying causal factors affecting the responsiveness and productivity of non-governmental universities. Economic and urban management scientific-research quarterly. 2020; 9 (33): 105-124 [In Persian]
 3. Karimi J, Mohammadi F, Abbasi H. The Effect of Organizational Fit on Organizational Citizenship Behavior Regarding the Moderating Role of Psychological Empowerment of Employees in Physical Education Management employees of Iranian Universities.  Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies,2018;5(2):69-76. [In Persian] DOI: 1001.1.25384023.1397.5.2.6.1
 4. Moharramzadeh M, Nouri M S. Effect of Strategic Thinking on Productivity of Staff in Sports and Youth Departments of West of Country with Mediating Role of Organizational Agility, Journal of Human Resource Management in Sport,2020,7(2):225-244 [In Persian] DOI: 10.22044/shm.2020.8434.1994
 5. Jafari A, Rezaei Soofi M, Keshavarz L. Presenting Relationship Model of Social Capital and Productivity of Ministry of Youth and Sports, Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2019, 6(21): 19-28. [In Persian] https://doi.org/10.30473/fmss.2019.5720
 6. Shabani Bahar Gh, Farid Fathi A. Role of University Education in Developing Productivity of Employees of Ministry of Sports and Youth, Journal of Human Resource Management in Sport, 2018.5(2):277-290. [In Persian] https://doi.org/10.22044/shm.2018.6799.1710
 7. Wikhamn W, Hall A T. Accountability and satisfaction: organizational support as a Moderator. Journal of Managerial Psychology; 2014, 29 (5): 458 – 471. DOI:1108/JMP-07-2011-0022
 8. Ismail Zadeh A, Sher Mohammadzadeh M. The relationship between the power of managers and the level of responsiveness and organizational productivity of sports and youth departments of East Azarbaijan province, National conference of applied sports and health sciences, Tabriz, Shahid Madani University of Azerbaijan, 2015. https://www.civilica.com/Paper-ASSF01-ASSF01_046.html. [In Persian]
 9. Yari M. Productivity in educational organizations, The 5th National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies,2016, https://civilica.com/doc/613751/[In Persian]
 10. Saurwein F, Spencer-Smith C. Combating Disinformation on social media: Multilevel Governance and Distributed Accountability in Europe. Digital Journalism, 2020: 1-22.
 11. Wahyudin B I S, Hasibuan S. Analysis for Enhancing Quality and Productivity Using Overall Equipment Effectiveness and Statistical Process Control in Manufacturing Industry Case Study: Manufacturing Industry Sport Shoes in Tangerang Region,2019.
 12. Talwar B. Comparative Study of Core Value of Excellence Modes Visà-Vis Human Value. In: Journal of Measuring Business Excellence,2009, 13(4): 34-46 DOI:1108/13683040911006774
 13. Smith E A. The Productivity Manual: Methods and Activities for involving employees. In productivity improvement: Stone, C. N. (1993).
 14. Prichard R D. Hand book of Industrial psychology, 2ed, vol3, Palo atto, CA: Consulting psychology press.1992.
 15. Khaki, GH. cycle management of Productivity improvement, Fujan Publishing, Tehran, first edition.2012. [In Persian]
 16. Strauss A, Corbin J. Translation: Buyuk Mahmoudi. Principles of qualitative research method: basic theory, procedures and methods. Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies, 2006. [In Persian]
 17. Alvani S, Ahmadi K. The concept of corporate social responsiveness and the necessity of explaining its factors at Iran's public organizations. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 2013; 1(3): 8-16. [In Persian] DOI: 1001.1.2322522.1392.1.0.8.2
 18. Wang K. The effect of autonomy on team creativity and the moderating variables. Journal of Creativity and Business Innovation.2016, 2: 160-171.
 19. Giebels E, De Reuver R S M, Rispens S, Ufkes E.G. The critical roles of task conflict and job autonomy in the relationship between proactive personalities and innovative employee behavior. The Journal of Applied Behavioral Science.2016,52(3):320-341 https://doi.org/10.1177/0021886316648774
 20. Eisenberger R, Chen Z M, Johson K L, Sucharski L, Aselage J. Perceived organizational support and Extra- role performance: Which leads to which? The journal of social psychology, 2010,149 (1): 19- 124. DOI: 10.3200/SOCP.149.1.119-124
 21. Maghsodi Amin H, Hadavi F, Maghsodi Amin A, Monsef A, Ebrahimi M, Esmaili M. Analysis of the state of budget spending in the sports programs of Iranian universities. Sports Management and Movement Behavior Research Journal, 2018; 7(14): 31-50
 22. Olfati A, Yousefi B, Bahrami S, Eydi H. Identification and Prioritization of Accountability Barriers in Sport Organizations. Journal of Sport Management, 2021; 13(1): 141-160. Doi: 10.22059/jsm.2019.272841.2202. [In Persian]
 23. Sobhi E, Gholamhasan M, Emadzadeh M K, Shekarchizadeh A. Bureaucracy's Role in promoting accountability system (Case Study: general offices in Tehran province). 2019, 6 (17) :103-129
 24. Johansson M, Thollander P. A review of barriers to and driving forces for improved energy efficiency in Swedish industry–recommendations for successful in-house energy management. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018. 82: 618-628. DOI:1016/j.rser.2017.09.052
 25. DÃaz-Aguado M, Bello V. Application of eco-efficiency in a coal-burning power plant benefitting both the environment and citizens: Design of a â city water heatingâ system. Applied energy, 2017, 5:14-21. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.09.098
 26. Zakari M, Esdi E, Lotfi H. Developing a model for accountability and control on bureaucracy in rule of Imam Ali: Bureaucracy‐Democracy relation approach. Public Policy in Administration, 2011, 2(4):1-18. [In Persian]