نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم وررزشی

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

5 دکتری مدیریت ورزشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

10.22044/shm.2023.12678.2527

چکیده

بررسی نظام پاسخگویی در ادارات تربیت‌بدنی و مراکز آموزش عالی و طراحی مدل مدیریت بهره‌وری مبتنی بر پاسخگویی هدف اصلی تحقیق حاضر بود. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و بر مبنای راهبرد، یک تحقیق ترکیبی (کیفی – کمی) است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، صاحب‌نظران اجرایی و علمی اداره تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و در بخش کمی رؤسا و معاونین اداره کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویی و کلیه رؤسا (86 نفر) و معاونین و کارشناسان ارشد ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (31 استان) بودند .در بخش کیفی تجزیه‌وتحلیل به روش تئوری زمینه‌ای (نظریه داده بنیاد) سیستماتیک (الگوی پارادایمی استراوس و کوربین-1985) و در بخش کمی، پس از تدوین پرسشنامه محقق ساخته از یافته‌های بخش کیفی و پس از تایید روایی سازه مبتنی بر تحلیل عامل تائیدی؛ به برازش مدل کمی استخراج‌شده مبتنی بر مدل یابی معادله ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار اسمارت PLS انجام شد.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از شناسایی عوامل علی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای مرتبط با مدل بهره‌وری مبتنی بر نظام پاسخگویی بود.

نتیجه گیری: سازمان‌دهی مجدد نظام اداری ادارت تربیت‌بدنی و مراکز آموزش عالی، توسعه پاسخگویی فردی و سازمانی، آموزش نیروی انسانی و شایسته‌سالاری در ادارت، توسعه فرهنگ پاسخگویی در سازمان و توجه به زیرساخت‌ها و جنبه‌های مالی از جمله پیشنهادهای کاربردی تحقیق به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات