نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری

2 مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مربیان و داوران جودو با محوریت یکسانسازی آموزش می‌باشد. رویکرد این تحقیق کیفی و ازلحاظ استراتژی در زمره تحقیقات پدیدارشناسانه می‌باشد. هدف پژوهش کاربردی و با ماهیتی توسعه‌ای- اکتشافی است.

روش شناسی: جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و خبرگان حوزه جودو بودند که به‌صورت هدفمند 20 نفر به‌عنوان نمونه آماری بخش کیفی در نظر گرفته شدند. روش گردآوری اطلاعات به شکل مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته بود. پایایی مصاحبه‌ها در بخش کیفی تحقیق با استفاده از پایایی باز آمون مورد تائید قرار گرفت.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد در بخش عوامل مؤثر بر توانمندسازی با محوریت یکسان‌سازی آموزش در مربیان و داوران جودوی ایران، مجموعاً 120 گزاره اولیه از مجموع 20 مصاحبه استخراج گردید که در نهایت 85 گزاره اولیه با فراوانی 503 به‌عنوان شاخص‌ها و کدهای اثر گزار بر توانمندسازی مربیان و داوران جودوی ایران با محوریت یکسان‌سازی آموزش احصاء گردید. در این میان 3 مقولۀ اصلی (منابع انسانی یکپارچه و واحد، اقدامات سازمانی استاندارد، کارکردها وظایف آموزشی) و 7 مقوله فرعی و 17 مفهوم به‌عنوان مفاهیم و مقولات مؤثر بر توانمندسازی مربیان و داوران جودوی ایران در قالب کدهای انتزاعی‌تر دسته‌بندی شد.

نتیجه گیری: کمیته آموزش فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران نیز به‌نوبه خود با ارتقای وضعیت اقدامات سازمانی استاندارد و کارکردها وظایف آموزشی، نقش کلیدی و مهمی در برنامه‌های توانمندسازی مربیان و مدرسان این رشته ورزشی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Armenteros M, Webb T. Educating International Football Referees: 300The Importance of Uniformity. InThe Use of Video Technologies in Refereeing Football and Other Sports 2019 Nov 25 (pp. 301-327). Routledge.
 2. Barquín RR. Características de liderazgo en el deporte del judo. Revista de Psicología del Deporte. 2007;16(1):9-24.
 3. Borrego M, Douglas EP, Amelink CT. Quantitative, qualitative, and mixed research methods in engineering education. Journal of Engineering education. 2009 Jan;98(1):53-66.
 4. dos Santos AL. The Development of Coach Education: The Sports Confederations' Programs in Brazil. Journal of Advances in Sports and Physical Education. 2019;2(2):38-49.
 5. Dudėnienė L. Coaching management of high-performance female judo athletes (Doctoral dissertation, Lietuvos sporto universitetas). 2020.
 6. Esmaeilzadeh Ghandhari, M., Ramazani, S., Fahimdovin, H., Paymani Zad, H. Designing a Psychological Empowerment Model for Coaches in Sports Based on Data Theory. Sport Psychology Studies (ie, mutaleat ravanshenasi varzeshi), 2021; (): -. doi: 10.22089/spsyj.2021.10707.2193. (Persian).
 7. Fairhurst KE, Bloom GA, Harvey WJ. The learning and mentoring experiences of Paralympic coaches. Disability and health journal. 2017 Apr 1;10(2):240-6.
 8. Franchini E, Del Vecchio FB, Julio UF, Matheus L, Candau R. Specificity of performance adaptations to a periodized judo training program. Revista Andaluza de Medicina del Deporte. 2015 Jun 1;8(2):67-72.
 9. Giménez FJ, Fuentes-Guerrra A. La formación del entrenador en la iniciación al baloncesto. 2003.
 10. Gohari, Zohrab, Emadi, Jabari, Majdi, Seyed Mirshad. (2021). Designing a strategy map for the development of Iranian football coaches with BSC and ISM approaches. Sports Science Quarterly. (Persian).
 11. Guba EG, Lincoln YS. Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research. 1994;2(163-194):105.‏
 12. Hedlund DP, Fletcher CA, Pack SM, Dahlin S. The education of sport coaches: What should they learn and when should they learn it?. International Sport Coaching Journal. 2018 May 1;5(2):192-9.
 13. KHANIFAR, Hossein, et al. Designing a Model for the Competency of education Administrators for Use in the Evaluation Center. Journal of school administration, 2020, 8.2: 139-118.‏
 14. Jaworski C, Ravichandran S, Karpinski AC, Singh S. The effects of training satisfaction, employee benefits, and incentives on part-time employees’ commitment. International Journal of Hospitality Management. 2018 Aug 1;74:1-2.
 15. Ju B. The roles of the psychology, systems and economic theories in human resource development. European Journal of Training and Development. 2019 Jan 25;43(1/2):132-52.
 16. Kjær JB. The professionalization of sports coaching: A case study of a graduate soccer coaching education program. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 2019 Jun 1;24:50-62.
 17. Maier TA. Welcome to hospitality: An introduction. Cengage Learning; 2009 Mar 18.
 18. Melhem Y. The antecedents of customer‐contact employees’ empowerment. Employee relations. 2004 Feb 1.
 19. Morse JM, Barrett M, Mayan M, Olson K, Spiers J. Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International journal of qualitative methods. 2002 Jun;1(2):13-22.
 20. Osipov A, Kudryavtsev M, Struchkov V, Kuzmin V, Bliznevsky A, Plotnikova I. Expert analysis of the competitive level of young Russian judo athletes who train for active attack fighting. 2016.
 21. Pion J, Segers V, Fransen J, Debuyck G, Deprez D, Haerens L, Vaeyens R, Philippaerts R, Lenoir M. Generic anthropometric and performance characteristics among elite adolescent boys in nine different sports. European journal of sport science. 2015 Jul 4;15(5):357-66.
 22. Plessner H, Haar T. Sports performance judgments from a social cognitive perspective. Psychology of sport and exercise. 2006 Nov 1;7(6):555-75.
 23. Reverdito RS, Galatti LR, Strachan L, Scaglia AJ, Paes RR. Coaching and continuity make a difference: competence effects in a youth sport program. Journal of Physical Education and Sport. 2020;20(4):1964-71.
 24. Robles Rodríguez A, Abad Robles MT, Robles Rodríguez FJ, Giménez Fuentes-Guerra FJ. Factores que influyen en el proceso de formación de los judokas olímpicos. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 2019.
 25. Santos F, Camiré M, MacDonald DJ, Campos H, Conceição M, Silva A. Process and outcome evaluation of a positive youth development-focused online coach education course. International Sport Coaching Journal. 2019 Jan 1;6(1):1-2.‏
 26. Santos L, Fernández-Río J, Almansba R, Sterkowicz S, Callan M. Perceptions of top-level judo coaches on training and performance. International Journal of Sports Science & Coaching. 2015 Feb;10(1):145-58.
 27. Souchon N, Fontayne P, Livingstone A, Maio GR, Mellac N, Genolini C. External influences on referees’ decisions in judo: The effects of coaches’ exclamations during throw situations. Journal of Applied Sport Psychology. 2013 Apr 1;25(2):223-33.
 28. Stemler S. Practical assessment, research & evaluation. Retrieved March. 2001;3:2002.
 29. Taghipour M, Tehrani P. Comparison of athletes, instructors 'and experts' views on women's advancement strategies of Taekwondo women: University of Tehran; 2009. (Persian).
 30. Tedesqui RA, Glynn BA. “Focus on What?”: Applying Research Findings on Attentional Focus for Elite-Level Soccer Coaching. Journal of Sport Psychology in Action. 2013 May 1;4(2):122-32.
 31. Tversky A, Kahneman D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. science. 1974 Sep 27;185(4157):1124-31.
 32. Ziv G, Lidor R. Psychological preparation of competitive judokas–a review. Journal of sports science & medicine. 2013 Sep;12(3):