نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ اردبیل، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران.

3 گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،‌ اردبیل، ایران. استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده

هدف : تحقیق حاضر باهدف تأثیر سبک های رهبری بر نگرش مدیران هیأت های ورزشی نسبت به تغییر با نقش میانجی هوش اخلاقی انجام شده است.

روش شناسی :روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نظر اجرا میدانی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران هیأت های ورزشی استان البرز (336نفر)، بوده است که طبق جدول مورگان تعداد نمونه آماری برابر با 179 نفر بود که به صورت تصادفی ساده از میان جامعه آماری انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد، سبک رهبری هرسی و بلانچارد (۱۹۹۹) و نگرش نسبت به تغییر یونگ (۲۰۰۴) و جهت بررسی هوش اخلاقی از پرسشنامه استاندارد لینک و کیل (۲۰۱۱)، استفاده شد که پایایی و روایی همه متغییرها نیز مطلوب و مورد تأیید قرار گرفته است و در روش آماری به کار گرفته شده، با استفاده از معادلات ساختاری، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.

یافته ها :نتایج نشان داد که بین سبک رهبری با نگرش نسبت به تغییر و هوش اخلاقی مدیران هیأت های ورزشی استان البرز رابطه علی وجود دارد. از سوی دیگر، هوش اخلاقی بر نگرش نسبت به تغییر مدیران سازمان نیز تاثیر دارد.

نتیجه گیری:نتایج تحقیق نشان داد که رهبری یکی از عوامل مهم در ایجاد تغییرات مثبت در سازمان ها است همین طور نوع سبک رهبری یک مؤلفه ضروری برای تغییر موفقیت آمیز در سازمان به منظور رویارویی با رقابت و پیشرفت در هیأت های ورزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1] . Rafferty AE, Jimmieson NL, Armenakis AA. Change Readiness: A Multilevel Review. Journal of Management. 2013; 39(1):110 -35
[1]. Talebi Namvar SS, Hossein Porsenbali A. Investigating the effect of leadership style on employees' attitudes towards organizational change (a case study of Maragheh universities).  the third international conference on management, economics and accounting; Tabriz. 2014 [Persian]
[1]. Farazja M, Khademi M. Investigating the relationship between transformational and interactional leadership styles and attitude to organizational change. 2011 ;5:69-50. [Persian]
[1]. Michelle C, Bligh Y, C J. Kohles. Leading and Learning to Change: The Role of Leadership Style and Mindset in Error Learning and Organizational Change. Journal of Change Management. 2018
[1]. Moradi H, Noorbakhsh M, Noorbakhsh P. The relationship between coaches' leadership style and effective coaching with the sports success of table tennis players in the country. Journal of Sports Sciences of Azad Karaj University. 2018 :44-58. [Persian]
[1]. Jung KB, Kang S-W, Choi SB. Empowering Leadership, Risk-Taking Behavior, and Employees’ Commitment to Organizational Change: The Mediated Moderating Role of Task Complexity. Sustainability. 2021; 12:23-40.
[1]. Barati N, Yazdan Panah Shahabadi M. Investigating the conceptual relationship between social capital and quality of life in an urban environment. . Cultural sociology Research Institute of Humanities and Cultural Studies. 2011; 2(1):25-49. [Persian]
[1]. Arasteh H, Jahid HA. Compliance with ethics in universities and higher education centers is an option for improvement. 2011; 2:30-41.[Persian]
[1]. Mohammadi S. The relationship between attitude, organizational structure and organizational climate with the spread of information technology in selected sports organizations. Tehran: Tarbiat Moalem University; 2009. [Persian]
[1]. Abdullah Amanah A, Fadhil A, MuhsinAlhakeem L. The Role of Leaders' Moral Intelligence to Enhance Strategic Leadership. Management Accounting Research. 2021; 9(1):65-78.
[1]. Liden R, Panaccio A, JD M, J. H. Wayne S. The Oxford handbook of leadershipand organizations  Oxford Handbooks Online , Links: Oxford University Press. 2014.
[1]. Altan MZ. Moral intelligence for more diverse and democratic world. European Journal of Education Studies. 2017; 3(3):197-209.
[1]. Mottaghi M, Janani H, Rohani Z, S M. The relationship between the leadership styles and moral intelligence. Bulletin of Environment. Pharmacology and Life Sciences. 2014;3(2):429-33.
[1]. Rafferty AE, Jimmieson NL, Armenakis AA. Change Readiness: A Multilevel Review. Journal of Management. 2013; 39(1):110 -35
[1]. Saeidi E, Salmani H, Nourbakhsh P. The relationship between time management and moral intelligence with attitude towards change of sports workers and youth.  10th International Sports Science Conference: Tehran; 2016. [Persian]
[1]. Lennick D, Kiel F. Moral intelligence 2.0: Enhancing business performance and leadership success in turbulent times: Pearson Prentice Hall; 2011
[1] .Ezadi Kh, Siadat S A. Investigating the relationship between quantum management and job enthusiasm and job adaptability of Isfahan University employees. Educational Management Innovations.2016; 11(3), 25-34. [Persian]
[1]. Heresey P, Balanxhard K, Netemeyer. situational leadership perception and the impact of powe. group and organizational studies. 1999; 4(4): 418-28.
[1]. Yung CK. Factors Predicting Korean Vocational High School Teachers’ Attitudes towardSchool Change. Columbus: The Ohio State University; 2004.
[1]. Lennick D, Kiel F. Moral intelligence 2.0: Enhancing business performance and leadership success in turbulent times: Pearson Prentice Hall; 2011.
[1] . Kline, P. An Easy Guide to Factor Analysis. New York, NY:Routledge. (1994).
[1]. Fornell  C, Larcker DF. Evaluating structural equationmodles with unobservable variables and measurement error. Jornal of marketing Research. 1981;18(1):39-5
[1]. Hejarti M, Zainabadi H, Behrangi MR. Investigating the relationship between managers' distributed leadership style and teachers' attitudes towards organizational change. Poish Quarterly Journal of Educational Sciences and Counseling. 2018; 4(8):19-42. [Persian]
[1]. Chan YF, Mukhtar NA, Noordin NM. Predictive model of the influence of leadership styles on attitudes towards organizational change among secondary school teachers in selangor. In Research Anthology on Digital Transformation, Organizational Change, and the Impact of Remote Work  IGI Global; 2019.
[1]. Du J, Li N. Authoritarian Leadership in Organizational Change and Employees’ Active Reactions: Have-to and Willing-to Perspective. 2020.
[1]. Mohammad Shafii M. Investigating the relationship between management styles and moral intelligence of managers.  the third international research conference in engineering science and technology 2015. [Persian]
[1]. Qolizadeh M, Manzari M. The effectiveness of moral intelligence training on changing students' attitudes towards drugs. Social Health and Addiction Quarterly. 2018; 6(21):54-45. [Persian]         
[1]. Azizian Kohn N, Moharramzadeh M, Rouhnawaz S, Toosi D. Investigating the effect of personality traits on professional ethics with the mediating role of job motivation of Ardabil swimming pool instructors. Journal of Bioethics. 2019; 10(35). [Persian]
[1]. Khalili M, Andam R, Rajabi M. the effect of ethical leadership style on organizational justice with the moderating role of work-family conflict among physical education teachers. Journal of Human Resource Management in Sports. 2021; 8(2):309-25. [Persian]
[1]. Hashim M. Organizational change. Journal of Business Administration and Management Sciences Research. 2014; (1)3: 5-1.
[1]. Fard SS. Ethical leadership and moral intelligence. Arabian Journal of Business and Management Review (Oman Chapter). 2012; 2(5):103-15.