نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ اردبیل، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران.

3 گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،‌ اردبیل، ایران. استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی.

10.22044/shm.2023.12455.2506

چکیده

هدف : تحقیق حاضر باهدف تأثیر سبک های رهبری بر نگرش مدیران هیأت های ورزشی نسبت به تغییر با نقش میانجی هوش اخلاقی انجام شده است.

روش شناسی :روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نظر اجرا میدانی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران هیأت های ورزشی استان البرز (336نفر)، بوده است که طبق جدول مورگان تعداد نمونه آماری برابر با 179 نفر بود که به صورت تصادفی ساده از میان جامعه آماری انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد، سبک رهبری هرسی و بلانچارد (۱۹۹۹) و نگرش نسبت به تغییر یونگ (۲۰۰۴) و جهت بررسی هوش اخلاقی از پرسشنامه استاندارد لینک و کیل (۲۰۱۱)، استفاده شد که پایایی و روایی همه متغییرها نیز مطلوب و مورد تأیید قرار گرفته است و در روش آماری به کار گرفته شده، با استفاده از معادلات ساختاری، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.

یافته ها :نتایج نشان داد که بین سبک رهبری با نگرش نسبت به تغییر و هوش اخلاقی مدیران هیأت های ورزشی استان البرز رابطه علی وجود دارد. از سوی دیگر، هوش اخلاقی بر نگرش نسبت به تغییر مدیران سازمان نیز تاثیر دارد.

نتیجه گیری:نتایج تحقیق نشان داد که رهبری یکی از عوامل مهم در ایجاد تغییرات مثبت در سازمان ها است همین طور نوع سبک رهبری یک مؤلفه ضروری برای تغییر موفقیت آمیز در سازمان به منظور رویارویی با رقابت و پیشرفت در هیأت های ورزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات