نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: فدراسیون­های ورزشی مختلف می­توانند با استفاده از روابط مطلوب با فدراسیون­های ورزشی کشورهای دیگر در جهت رشد ­و ­توسعه منابع انسانی سازمان خود تلاش کنند؛ بنابراین هدف پژوهش­حاضر، طراحی مدل عوامل اثرگذار بر توسعه ارتباطات فدراسیون­های ورزشی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بود.
روش‌شناسی: پژوهش­حاضر به­شیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی از رویکرد پدیدارشناسی و در بخش کمی از رویکرد توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه پژوهش بخش کیفی شامل، خبرگان مرتبط با موضوع مورد مطالعه پژوهش بودند که با 21 نفر از آن­ها مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته انجام گرفت. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی بود که اعتبار محتوایی آن توسط تعدادی ازمتخصصان تایید شد و با توجه­ به نامحدود بودن جامعه­ آماری طبق جدول مورگان توسط 384 نفر از افراد مرتبط با موضوع تکمیل گردید. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. درنهایت از تحلیل عاملی تأییدی (مدل معادلات ساختاری) به‌منظور ارائه عوامل اثرگذار بر توسعه ارتباطات فدراسیون‎های ورزشی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده شد.
یافته‌ها: طبق اطلاعات حاصل از پژوهش، 71مضمون اولیه در قالب 11مضمون اصلی: محتوای رسانه­ای، هنجارهای رفتاری، توسعه زیرساخت­ها، راهبرد مدیریتی، ابعاد سیاسی، ابعاد امنیتی، تعاملات ورزشی، همبستگی بین­الملل، ارتباطات ورزشی، اعتبار ملی و تجربیات آموزشی، شناسایی گردید؛ همچنین بر­اساس نتایج مقادیر بارهای عاملی می‌توان گفت که ابعاد امنیتی (952/0) بیشترین اثرگذاری و اعتبار ملی (394/0) کمترین اثرگذاری را بر توسعه ارتباطات فدراسیون‎های ورزشی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس دارند.
نتیجه‌گیری: به مدیران ارشد فدراسیون­های ورزشی کشور ایران پیشنهاد می­شود، از مفاهیم شناسایی­شده در این پژوهش، در ­جهت بهبود روابط ورزشی با کشورهای دیگر استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Gholami A N, Khatibi A, Heydarinejhad S. Designing a model for human resource development of the Ministry of Sports and Youth. Sport Management Studies. 2022; 14(74). org/10.22089/smrj.2021.10382.3382 [Persian]
 2. Jalayee, S. A., Bakhshandeh, H., Esmaili, M., & Rasooli, M. The Role of Human Resources in the Economic Growth of Irans Sports Industry. Sport Management Studies. 2018; 10(48): 67-88. org/10.22089/smrj.2017.3624.1730 [Persian]
 3. Gholami, A. N., Khatibi, A., & Heydarinejad, S. The consequences of human resource development (HRD) on employee's productivity in the Ministry of Sport and Youth. Applied Research in Sport Management. 2022; 11(2): 40-49. org/10.30473/arsm.2022.63226.3654 [Persian]
 4. Linham, E. Professionalism in Public Accounting: Function, Rank, and Firm Size. University of North Carolina, March. 2014. 1-20.
 5. Alavi, S., Pourzare, ,., Farzad, G., & Mahmoudi, A. (2021). The Consequences of International Sanctions on the Sports Industry. Applied Research in Sport Management. 2021; 10(1): 115-125. org/10.30473/arsm.2021.7985 [Persian]
 6. Wong, D., & Meng-Lewis, Y. Esports diplomacy–China’s soft power building in the digital era. Managing Sport and Leisure. 2022; 1-23. ‏ org/10.1080/23750472.2022.2054853
 7. Gift, T., & Miner, A. DROPPING THE BALL: the understudied nexus of sports and politics. World Affairs. 2017; 180(1): 127-161. ‏ org/10.1177/0043820017715569
 8. Dubinsky, Y. From soft power to sports diplomacy: A theoretical and conceptual discussion. Place Branding and Public Diplomacy. 2019; 15(3): 156-164. ‏org/10.1057/s41254-019-00116-8
 9. Mohammadnejad, A. A., Hoseini, S. E., Mohammadi, N., & Moradi Sayasar, G. Designing a Model for Sustainable Security in Major Sports Events in Iran. Sport Management Studies. 2022; 13(70): 186-218. org/10.22089/smrj.2021.10119.3322 [Persian]
 10. Khan, M. Y., & Jamil, A. Stakeholder's Perceptions about Role of Sports in Resolving the Conflicts. Journal of Educational Research. 2020; 23(2): 1027-9776.
 11. Carosella, V. R. Football as Soft Power: The Political Use of Football in Qatar, the United Arab Emirates and the Kingdom of Saudi Arabia. 2022.
 12. Pigman, G. A. International Sport and Diplomacy's Public Dimension: Governments, Sporting Federations and the Global Audience. Diplomacy & Statecraft. 2014; 25(1): 94-114. org/10.1080/09592296.2014.873613
 13. Bakhshi Chenari, A. R., Godarzi, M., Sajjadi, S. N., & Jalali Farahani, M. Identify and Prioritize the Effective Factors of Sport Diplomacy Development in Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy. Sport Management and Development. 2021; 10(1): 91-100. 22124/jsmd.2021.5046 [Persian]
 14. Qaderi, M., Sepehrnia, R., Salehi Amiri, R., & Rezaie, A. (2021). Designing a Model of Cultural Diplomacy of the Islamic Republic of Iran in Sport, Focus on sport and Politics Fields. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2021; 8(1): 29-39. org/10.30473/fmss.2021.59659.2316 [Persian].
 15. Sabzi, Z., Shariati Feizabadi, M., & Saboonchi, R. Role of Sport Diplomacy in Developing Interactions of Iran and USA. Journal of Sport Management. 2021; 12(4): 1119-1140. org/10.22059/jsm.2020.284611.2294[Persian]
 16. Hosseini M, heydarinejhad, S, roomi F, Marashian, S. Identifying Strategies Affecting Iran Public Diplomacy through Sport and Its Consequences. New Trends in Sport Management. 2021; 8(31): 153-168. [Persian]
 17. Mokhtari, S., Keshishyan Siraki, G. The Role of Second Way Diplomacy in Iran-US Relations: A Case Study of Sports Diplomacy (1998-2019). International Relations Research. 2020; 10(4): 269-290. 22034/irr.2021.125218 [Persian]
 18. Lazarevich, A. Sports diplomacy of Norway and Finland: a comparative analysis. 2021; 1-89.
 19. Popov, A. Sports diplomacy of the Republic of Moldova: forms and specificity of manifestation. Ştiinţa Culturii Fizice. 2021; 1(37): 24-30. org/10.52449/1857-4114.2021.37-1.02
 20. Abdi, K., Talebpour, M., Fullerton, J., Ranjkesh, M. J., Jabbari Nooghabi, H. Converting sports diplomacy to diplomatic outcomes: Introducing a sports diplomacy model. International area studies review. 2018; 21(4): 365-381. org/10.1177/2233865918808058
 21. Khanjari, M., Majidi, M, Mokhtari, F. The role of the International Union of Communications and Media in promoting world peace. Journal of Human Rights. 2020; 18(5): 125-99. [Persian]
 22. Sefaty, S., Ghorbani, S., & Rezayi Shirazi, R. Explanation and prioritization of the factors affecting the sports diplomacy in cyberspace. Communication Management in Sport Media. 2022. 30473/jsm.2022.61351.1577 [Persian]
 23. Javadipour, M., & Rasekh, N. The Role of Sport and Sport Diplomacy Development in Advancing Sociocultural Policies and Foreign Relations of the Islamic Republic of Iran. Journal of Sport Management. 2019; 11(2): 219-234. org/10.22059/jsm.2017.235086.1860 [Persian]
 24. Hassanpourghadi, R., & Dousti, M. The Position of Sports Diplomacy in Iran's Foreign Policy after the Islamic Revolution in 1979. Sport Management Journal. 2021; 13(2): 581-616. org/10.22059/jsm.2020.256946.2273 [Persian]
 25. Mousavi gargari, S. S., Benar, N., & shafiee, S. The Role of Sports Diplomacy in Promoting International Interactions (grounded theory). Sport Management Studies. 2022; 14(72): 115-146. org/10.22089/smrj.2020.8268.2846 [Persian]
 26. Nikravesh, M. Public Diplomacy and Soft Power with an Emphasis on Iran's Soft Power in Iraq. Research Letter of International Relations. 2013; 6(22): 99-133. [Persian]