نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه جهرم

2 استادیار دانشگاه جهرم

3 عضو هیات علمی

چکیده

هدف: امروزه حضور داوطلبان در ورزش توانسته فواید بی‌شمار فرهنگی و اقتصادی را نصیب این بخش نماید؛ هدف این تحقیق بررسی رابطه نوستالژی با حضور بیشتر داوطلبان در رویدادهای ورزشی می‌باشد.

روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی است که به روش میدانی انجام گرفته‌است. جامعه متشکل از تمامی داوطلبان در رویدادهای ورزشی است که با استفاده از جدول مورگان 312 نفر به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار PLS3 مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌های نوستالژی هیتای چو (2014)، تعلق‌اجتماعی بیدل و محمود‌زاده (2011) و رفاه‌ذهنی برهانی و هادی‌زاده‌مقدم (2015) بود که روایی همگرا و واگرای آن توسط نرم‌افزار تایید شد؛ همچنین پایایی ترکیبی آن مورد تایید قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که رابطه معنی‌داری بین نوستالژی با تعلق اجتماعی با توجه به آماره معناداری t-value برابر 543/9؛ ضریب مسیر 572/0 وجود دارد. رابطه معنی‌داری نیز بین نوستالژی با رفاه‌ذهنی با توجه به آماره معناداری t-value برابر 558/5، ضریب مسیر 386/0 بدست آمد. رابطه تعلق اجتماعی با رفاه ذهنی با توجه به آماره معناداری t-value برابر 843/5، ضریب مسیر برابر 386/0 تائید شد. همچنین تعلق اجتماعی میانجی مناسبی در رابطه نوستالژی با رفاه‌ذهنی می‌باشد.

نتیجه‌گیری: رضایت کلی داوطلبان تأثیر مثبتی بر قصد داوطلبانه آینده، انتشار کلمات مثبت در مورد داوطلبی رویدادهای ورزشی به دیگران دارد. در نتیجه، پیشنهاد می‌گردد مدیران رویدادهای ورزشی یک محیط کاری بهینه طراحی کنند که بتواند نیازهای روانی داوطلبان را برآورده کند و شیوه‌های مدیریت داوطلبانه را برای افزایش پایداری رویدادهای بزرگ بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Lachance EL, Cuskelly G. Virtual Volunteering. The Routledge Handbook of Digital Sport Management: Routledge; 2022. p. 37-51.
 2. Downward PM, Ralston R. The sports development potential of sports event volunteering: Insights from the XVII Manchester Commonwealth Games. European sport management quarterly. 2006;6(4):333-51.
 3. Tsuji T, Kanamori S, Yamakita M, Sato A, Yokoyama M, Miyaguni Y, et al. Correlates of engaging in sports and exercise volunteering among older adults in Japan. Scientific Reports. 2022;12(1):3791.
 4. Jalali Farahani M, Alidoust E. Event Management and Sports Camps. Tehran: University of Tehran [In Persian]. 2012.
 5. Safania AM. Management of sports organizations. First edition, Tehran: Bammad Kitab [In Persian]. 2008.
 6. Andam R, Karimi Z, Montazeri A. investigating the relationship between satisfaction and organizational commitment of event volunteers. National Conference of Applied Sports and Health Sciences, Tabriz. 2014.
 7. Kim D, Park C, Kim H, Kim J. Determinants and outcomes of volunteer satisfaction in mega sports events. Sustainability. 2019;11(7):1859.
 8. Fairley S, Kellett P, Green BC. Volunteering abroad: Motives for travel to volunteer at the Athens Olympic Games. Journal of sport management. 2007;21(1):41-57.
 9. Kim S, Kim S, Petrick JF. The effect of film nostalgia on involvement, familiarity, and behavioral intentions. Journal of Travel Research. 2019;58(2):283-97.
 10. Hahm J, Kang T-A, Matsuoka H. From inspiration to nostalgia: the football participation legacy of the 2002 FIFA World Cup Korea/Japan. Sport in Society. 2020;23(12):2055-77.
 11. Zhou X, Wildschut T, Sedikides C, Chen X, Vingerhoets AJ. Heartwarming memories: Nostalgia maintains physiological comfort. Emotion. 2012;12(4):678.
 12. Sedikides C, Wildschut T, Arndt J, Routledge C. Self and affect: The case of nostalgia. Affect in social thinking and behaviour: Frontiers in social psychology. 2006:197-215.
 13. Sedikides C, Wildschut T, Routledge C, Arndt J, Hepper EG, Zhou X. To nostalgize: Mixing memory with affect and desire. Advances in experimental social psychology. 51: Elsevier; 2015. p. 189-273.
 14. Gammon S, Ramshaw G. Distancing from the present: Nostalgia and leisure in lockdown. Leisure Sciences. 2021;43(1-2):131-7.
 15. Cheung W-Y, Sedikides C, Wildschut T. Induced nostalgia increases optimism (via social-connectedness and self-esteem) among individuals high, but not low, in trait nostalgia. Personality and Individual Differences. 2016;90:283-8.
 16. Sedikides C, Cheung WY, Wildschut T, Hepper EG, Baldursson E, Pedersen B. Nostalgia motivates pursuit of important goals by increasing meaning in life. European Journal of Social Psychology. 2018;48(2):209-16.
 17. Verplanken B. When bittersweet turns sour: Adverse effects of nostalgia on habitual worriers. European Journal of Social Psychology. 2012;42(3):285-9.
 18. Cho H, Joo D, Woosnam KM. Cross-cultural validation of the Nostalgia Scale for Sport Tourism (NSST): A multilevel approach. Journal of Hospitality & Tourism Research. 2020;44(4):624-43.
 19. van de Kop JH, van Kernebeek WG, Otten RH, Toussaint HM, Verhoeff AP. School-based physical activity interventions in prevocational adolescents: a systematic review and meta-analyses. Journal of Adolescent Health. 2019;65(2):185-94.
 20. Van Dijke M, Leunissen JM, Wildschut T, Sedikides C. Nostalgia promotes intrinsic motivation and effort in the presence of low interactional justice. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 2019;150:46-61.
 21. Andam R, Karimi Z, Montazeri A. The Relationship between Work Ethics and Organizational Commitment of Event Volunteers. Sport Physiology & Management Investigations. 2018;10(3):85-97.
 22. Roslan NQB, Cho H. Sport participants’ well-being during the COVID-19 pandemic: The roles of nostalgia, resilience, and curiosity. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2022:1-17.
 23. Cho H. Importance of leisure nostalgia on life satisfaction and leisure participation. The Service Industries Journal. 2020;40(1-2):90-109.
 24. Majnonian Noshabadi M, Saeedi H, Chitsaz S. The effect of individual self-concept (Collective versus individualist) and nostalgia on the attitude and intention of recommending and buying consumers of food products. Jounal of Marketing Management. 2017;12(36):21-33.
 25. Natiqpour Maj. social development and belonging; Emphasizing the role of Islamic councils. Development of social science education. 2013;25(1):28-32. [In Persian]
 26. Mobaraki M, Salihi S. The Quality of Urban Services, Citizenship Commitment and Sense of Social Belonging. Social Welfare. 2014;13(50):275-315.
 27. Manouchehr M, Ezra J. Social participation in Iran: note; 2012. [In Persian]
 28. Haslam C, Jetten J, Cruwys T, Dingle G, Haslam SA. The new psychology of health: Unlocking the social cure: Routledge; 2018.
 29. Putnam R. The prosperous community: Social capital and public life. The american. 1993;4.
 30. Baradaran, Murad, Hosseinpour. The relationship between social capital and the mental well-being of employees of the Ministry of Welfare and Social Security. Social Welfare Quarterly. 2013;13(49):41-66.[In Persian]
 31. Andam R, Akbari A. Identifying the social capital components of volunteers in sports associations of universities. Physiology and management research in sports. 2015;7(3):35-48. [In Persian]
 32. Bowe M, Gray D, Stevenson C, McNamara N, Wakefield JR, Kellezi B, et al. A social cure in the community: A mixed‐method exploration of the role of social identity in the experiences and well‐being of community volunteers. European Journal of Social Psychology. 2020;50(7):1523-39.
 33. Afroozeh MM-Z. The Study of Motivational Factors of Volunteers In University Sport. Journal of Research on Sport Sciences. 2008;5(2):143-.
 34. Cho H, Lee H-W, Moore D, Norman WC, Ramshaw G. A multilevel approach to scale development in sport tourist nostalgia. Journal of Travel Research. 2017;56(8):1094-106.
 35. Cho H, Pyun DY, Wang CKJ. Leisure nostalgia: Scale development and validation. Journal of Leisure Research. 2019; 50(4): 330-49.
 36. Mandal S, Gunasekar S, Dixit SK, Das P. Gastro-nostalgia: Towards a higher order measurement scale based on two gastro festivals. Tourism Recreation Research. 2022;47(3):293-315.
 37. Cho H. Power of good old days: how leisure nostalgia influences work engagement, task performance, and subjective well-being. Leisure Studies. 2021;40(6):793-809.
 38. Hahm J, Kang T-A, Matsuoka H. Understanding the relationship between past experience of a sports mega-event and current spectatorship: The mediating role of nostalgia. Sustainability. 2021;13(6):3504.
 39. Rajendran RP, Arun CJ. The effect of sport nostalgia on discrete positive emotions, positive eWOM, and revisit intention of sport tourists: a conceptual framework. International Journal of Business and Economics. 2021;6(2):232-48.
 40. Takata K, Hallmann K. Sport fans' nostalgia and revisit intention to stadiums during the Covid-19 pandemic. International Journal of Event and Festival Management. 2022;13(4):406-21.
 41. Cho H. Nostalgia in sport and leisure. Current Opinion in Psychology. 2023:101551.
 42. Ahmadizadeh Z, Tojari F, Nikaeen Z, Amirtash A. Investigating the Role of Athletic Nostalgia in Fans̓ Intention to Attend Stadium. Sport Psychology Studies. 2021;10(37):125-40.
 43. Cho H. Work-leisure conflict and well-being: The role of leisure nostalgia. Leisure Sciences. 2023;45(4):309-30.
 44. Bialobrzeska O, Elliot AJ, Wildschut T, Sedikides C. Nostalgia counteracts the negative relation between threat appraisals and intrinsic motivation in an educational context. Learning and Individual Differences. 2019;69:219-24.
 45. Kim YK, Yim MYC. When nostalgia marketing backfires: Gender differences in the impact of nostalgia on youthfulness for older consumers. Applied Cognitive Psychology. 2018;32(6):815-22.
 46. Batcho KI. Nostalgia in literature and memoir. Current Opinion in Psychology. 2023:101557.
 47. Toh ZG, Diehl JA. Projecting nostalgia: Portrayal of memoryscapes in local cinema as place attachment for community‐driven redevelopment of Singapore landscapes. Singapore Journal of Tropical Geography. 2022;43(3):383-98.
 48. Bidel Pan, Mahmoudzadeh A. Investigating the degree of social belonging of people to Iranian society and its relationship with social trust and individualism, a case study of Mashhad city. Iranian Cultural Research Quarterly. 2012;5(2):31-63. [In Persian]
 49. Borhani T, Hadizadeh Moghadam A. Studying factors influencing the mental well-being of employees. Public administration perspective. 2015;27(0):85-103. [In Persian]
 50. Majnunian Noushabadi Man, Saidi, Saz Ch. The effect of individual self-concept (collectivist vs. individualist) and sense of nostalgia on consumers' attitude and intention to recommend and buy food products. Marketing Management. 2017;12(36):21-33. [In Persian]
 51. Fairley S, Gammon S. Something Lived, Something Learned: Nostalgia's Expanding Role in Sport Tourism. Sport in Society. 2005;8(2):182-97.
 52. Cho H. Development and application of a nostalgia scale for sport tourism: A multilevel approach: Clemson University; 2014.
 53. Kim S, Chepyator-Thomson JR. Second-generation Korean Americans in US Universities: experiences and perspectives on transnational sport activities. World Leisure Journal. 2022;64(3):252-71.
 54. Ottevanger H-J. Sport Tourism: Factors of influence on sport event visit motivation. Master of Arts in European Tourism Management, Bournemouth University (UK). 2007:7-28.
 55. Layous K, Kurtz JL. Nostalgia: A potential pathway to greater well-being. Current Opinion in Psychology. 2022:101548.
 56. Sedikides C, Wildschut T, Arndt J, Routledge C. Nostalgia: Past, present, introspection: an illustrative photographic essay. J Bus Res. 2006;59(6):714-25.
 57. Newman DB, Tay L, Diener E. Leisure and subjective well-being: A model of psychological mechanisms as mediating factors. Journal of happiness studies. 2014;15:555-78.
 58. Zijlstra FR, Sonnentag S. After work is done: Psychological perspectives on recovery from work. European journal of work and organizational psychology. 2006;15(2):129-38.
 59. Shimazu A, Schaufeli WB. Is workaholism good or bad for employee well-being? The distinctiveness of workaholism and work engagement among Japanese employees. Industrial health. 2009;47(5):495-502.
 60. Wilson AL. The relationship between consumer role socialization and nostalgia sport tourism: A symbolic interactionist perspective: University of Florida Gainesville; 2004.