نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

10.22044/shm.2023.13448.2568

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی‌های مثبت شخصیتی بر خود رهبری معلمان تربیت بدنی شهرستان ساری با نقش تعدیلگر شخصیت فعال بود.

روش‌شناسی: روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی مدارس دولتی شهرستان ساری در سال تحصیلی 1402-1401 بودند (202 نفر). روش نمونه‌گیری، در دسترس بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد شخصیت فعال بیل و همکاران (2019)، خودرهبری هاتون و نک (2002)، امیدواری اسنایدر و همکاران (1996) و خوش‌بینی‌ شایر و کارور (1985) بود. پایایی پرسشنامه‌ها با آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. روایی پرسشنامه‌ها با نظرات 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دبیران تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار پی‌ال‌اس انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که امیدواری بر خود رهبری معلمان تربیت بدنی تأثیر مثبت و معناداری دارد. خوش‌بینی بر خود رهبری معلمان تربیت بدنی تأثیر معناداری ندارد. شخصیت فعال نقش تعدیلگر در رابطه بین امیدواری با خود رهبری معلمان تربیت بدنی دارد. همچنین شخصیت فعال نقش تعدیلگر در رابطه بین خوش‌بینی با خودرهبری معلمان تربیت بدنی ندارد.

نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان اظهار کرد که توجه به ویژگی‌های شخصیتی معلمان تربیت بدنی می‌تواند در خودرهبری آنها در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات