نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، ، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیارگروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22044/shm.2023.13528.2576

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی استراتژی‌های تامین و نگهداشت نیروی انسانی در مراحل مختلف چرخه عمر در استارت‌آپ‌های ورزشی ایران بود.

روش‌شناسی: این پژوهش از نوع تفسیری، کاربردی و کمی بود که به شکل پیمایشی انجام شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی، مدیریت منابع انسانی و مدیران استارت‌آپ‌های ورزشی بودند که 16 نفر از آنان به‌صورت هدفمند و در درسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه بسته‌پاسخ و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اکسپرچویس و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.

یافته‌ها: در بخش مربوط به تامین منابع انسانی، به غیر از مرحله بلوغ تجارت و خروج که استراتژی‌های درون‌سازمانی از اولویت بالاتری برخوردار بودند، در مابقی مراحل چرخه عمر استارتاپ‌ها، استراتژی‌های برون‌سازمانی در اولویت بالاتری قرار دارند. همچنین اولویت‌بندی استراتژی‌های نگهداشت منابع انسانی نشان داد که هیچ‌یک از سه دسته استراتژی‌ها نسبت به دیگری از اولویت بالاتری برخوردار نیست و در تمام مراحل چرخه عمر نسبت به شرایط حاکم بر استارتاپ‌ها، می‌توان از هر سه دسته استراتژی مالی، آموزشی و عدالت‌محوری به طور یکسان استفاده کرد. در این پژوهش همچنین استراتژی‌های درون و برون‌سازمانی تامین و استراتژی‌های مالی، آموزشی و عدالت‌محوری نگهداشت منابع انسانی به طور جداگانه اولویت‌بندی شدند.

نتیجه‌گیری: در مراحل مختلف چرخه عمر استارتاپ‌های ورزشی در زمینه تامین و نگهداشت منابع انسانی باید استراتژی متناسب با شرایط حاکم بر سازمان را اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات