نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، ، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیارگروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی استراتژی‌های تامین و نگهداشت نیروی انسانی در مراحل مختلف چرخه عمر در استارت‌آپ‌های ورزشی ایران بود.

روش‌شناسی: این پژوهش از نوع تفسیری، کاربردی و کمی بود که به شکل پیمایشی انجام شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی، مدیریت منابع انسانی و مدیران استارت‌آپ‌های ورزشی بودند که 16 نفر از آنان به‌صورت هدفمند و در درسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه بسته‌پاسخ و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اکسپرچویس و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.

یافته‌ها: در بخش مربوط به تامین منابع انسانی، به غیر از مرحله بلوغ تجارت و خروج که استراتژی‌های درون‌سازمانی از اولویت بالاتری برخوردار بودند، در مابقی مراحل چرخه عمر استارتاپ‌ها، استراتژی‌های برون‌سازمانی در اولویت بالاتری قرار دارند. همچنین اولویت‌بندی استراتژی‌های نگهداشت منابع انسانی نشان داد که هیچ‌یک از سه دسته استراتژی‌ها نسبت به دیگری از اولویت بالاتری برخوردار نیست و در تمام مراحل چرخه عمر نسبت به شرایط حاکم بر استارتاپ‌ها، می‌توان از هر سه دسته استراتژی مالی، آموزشی و عدالت‌محوری به طور یکسان استفاده کرد. در این پژوهش همچنین استراتژی‌های درون و برون‌سازمانی تامین و استراتژی‌های مالی، آموزشی و عدالت‌محوری نگهداشت منابع انسانی به طور جداگانه اولویت‌بندی شدند.

نتیجه‌گیری: در مراحل مختلف چرخه عمر استارتاپ‌های ورزشی در زمینه تامین و نگهداشت منابع انسانی باید استراتژی متناسب با شرایط حاکم بر سازمان را اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Chelladurai P, Kim ACH. Human resource management in sport and recreation: Human Kinetics; 2022. DOI:10.5040/9781492596271. 
 2. Ebrahimi E. A Critique and Review on the Book Human Resource Management and Personnel Affairs. Pizhuhish nāmah-i intiqādī-i mutūn va barnāmah hā-yi ̒ulūm-i insāni (Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences). 2021;21(3):1-25. DOI: 10.30465/crtls.2021.35733.2201. [In Persian]
 3. Vrontis D, Christofi M, Pereira V, Tarba S, Makrides A, Trichina E. Artificial intelligence, robotics, advanced technologies and human resource management: a systematic review. The International Journal of Human Resource Management. 2022;33(6):1237-66. DOI: 10.1080/09585192.2020.1871398.
 4. Odunayo HA. Human Resource Management Practices and Small and Medium Scale Business in Nigeria. International Journal of Business and Management Review. 2021;9(2):63-76. https://ssrn.com/abstract=3880061.
 5. Darsana IM, Sudjana IM. A Literature Study of Indonesian Tourism Human Resources Development in the Era of Society 5.0. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan. 2022;14(3):2691-700. DOI:10.35445/alishlah.v14i3.2014.
 6. Abelsen B, Strasser R, Heaney D, Berggren P, Sigurðsson S, Brandstorp H, et al. Plan, recruit, retain: a framework for local healthcare organizations to achieve a stable remote rural workforce. Human resources for health. 2020;18(1):1-10. DOI: 10.1186/s12960-020-00502-x. 
 7. Kshetri N. Evolving uses of artificial intelligence in human resource management in emerging economies in the global South: some preliminary evidence. Management Research Review. 2021;44(7):970-90. DOI:10.1108/MRR-03-2020-0168.
 8. Bilan Y, Mishchuk H, Roshchyk I, Joshi O. Hiring and retaining skilled employees in SMEs: problems in human resource practices and links with organizational success. Business: Theory and Practice. 2020;21(2):780-91. DOI: org/10.3846/btp.2020.12750. 
 9. Gyurák Babeľová Z, Stareček A, Koltnerová K, Cagáňová D. Perceived organizational performance in recruiting and retaining employees with respect to different generational groups of employees and sustainable human resource management. Sustainability. 2020;12(2):1-23. DOI:10.3390/su12020574.
 10. Couto MHG, Oliva FL, Del Giudice M, Kotabe M, Chin T, Kelle P. Life cycle analysis of Brazilian startups: characteristics, intellectual capital, agents and associated risks. Journal of Intellectual Capital. 2021;23(6):1348-78. DOI: 10.1108/JIC-01-2021-0005.
 11. Marcon A, Ribeiro JLD. How do startups manage external resources in innovation ecosystems? A resource perspective of startups’ lifecycle. Technological Forecasting and Social Change. 2021;171:1-16. DOI: 10.1016/j.techfore.2021.120965
 12. Singh S, Subrahmanya MB. Quantum of finance obtained by tech startups over the lifecycle: an analysis of its determinants. International Review of Applied Economics. 2022;36(2):187-204. DOI:10.1080/02692171.2021.1945549.
 13. Collings DG, Vaiman V, Scullion H. Talent Management: A Decade of Developments. Talent Management: A Decade of Developments: Emerald Publishing Limited; 2022; 1-18. DOI: 10.1108/978-1-80117-834-120221001.
 14. Rasmussen MT. Welcoming Newcomers in Start-Ups: Challenges for Strategic Internal Communication. International Journal of Strategic Communication. 2022;16(2):273-90. DOI:10.1080/1553118X.2022.2032716.
 15. Keir MYA. Prospective on human resources management in startups. Information Sciences Letters. 2019;8(3):81-8. DOI: 10.18576/isl/080301.
 16. Dubinsky Y. From start-up nation to sports-tech nation? A SWOT analysis of Israel's use of sports for nation branding. International Journal of Sport Management and Marketing. 2021;21(1-2):49-75. DOI:10.1504/IJSMM.2021.114168.
 17. Santoso RTPB, Junaedi IWR, Priyanto SH, Santoso DSS. Creating a startup at a University by using Shane’s theory and the entrepreneural learning model: a narrative method. Journal of Innovation and Entrepreneurship. 2021;10(1):1-25. DOI:10.1186/s13731-021-00162-8.
 18. Díaz-Santamaría C, Bulchand-Gidumal J. Econometric estimation of the factors that influence startup success. Sustainability. 2021;13(4):22-42.  DOI: 10.3390/su13042242.
 19. Chen J, Yang C-C. Competitive Revenue Strategies in the Medical Consumables Industry: Evidence from Human Resources, Research and Development Expenses and Industry Life Cycle. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(6):1-20. DOI: 10.3390/ijerph18063180.
 20. Dvalidze N, Markopoulos E, editors. Understanding the nature of entrepreneurial leadership in the startups across the stages of the startup lifecycle. Advances in Human Factors, Business Management and Leadership: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors, Business Management and Society, and the AHFE International Conference on Human Factors in Management and Leadership, July 24-28, 2019, Washington DC, USA 10; 2020: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-20154-8 -26.
 21. Kalyanasundaram G, Ramachandrula S, Mungila Hillemane BS. The life expectancy of tech start-ups in India: what attributes impact tech start-ups' failures? International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. 2021;27(8):2050-78. DOI:org/10.1108/IJEBR-01-2021-0025.
 22. Reisdorfer-Leite B, Marcos de Oliveira M, Rudek M, Szejka AL, Canciglieri Junior O, editors. Startup definition proposal using product lifecycle management. IFIP international conference on product lifecycle management; 2020: Springer. DOI:org/10.1007/978-3-030-62807-9_34.
 23. Noormahammad Nasrabadi M. Identification and Prioritizing Success Factors of startups (Case of health Sector). Financial and Economic Management Studies. 2020;02(02):20-46. https://www.efmanagment.ir/article_121555.html?lang=en. [In Persian]
 24. Szalados JE. Employment and Human Resources Law: An Overview. The Medical-Legal Aspects of Acute Care Medicine: A Resource for Clinicians, Administrators, and Risk Managers. 2021:493-511. DOI:10.1007/978-3-030-68570-6.
 25. Tirekar bP, D; Seyyed Naqvi, M.; Rezaei Menesh, b. A qualitative model of talent management in start-up businesses. Resource management in the police force. 2021;9(3):247-88. http://rmpjmd.jrl.police.ir [In Persian]
 26. Chang E, Chin H. Signaling or experiencing: Commitment HRM effects on recruitment and employees' online ratings. Journal of Business Research. 2018;84:175-85. DOI: 10.1016/j.jbusres.2017.11.002.
 27. Azarm F, Nourbakhsh P, Noorbakhsh M, Sepasi H. Designing a model for the development of human capital in Iranian university sport. Research on Educational Sport. 2021;9(24):137-60. DOR:20.1001.1.25382721.1400.9.24.5.8. [In Persian]
 28. Vahabi S, Solaimani M, Adel A. The effect of strategic human resource management on organizational performance with the mediating role of intellectual capital in sports media staff of physical education schools in Tehran. Communication Management in Sport Media. 2023;10(3). DOI:10.1002/hrm.21587. [In Persian]
 29. Rooien F, Mohebi S, Golard P. Presenting Professional Manpower Recruitment and Supply system model in Education. Educational and Scholastic studies. 2022;10(4):163-91.DOR: 20.1001.1.2423494.1400.10.4.7.8. [In Persian]
 30. El Ouirdi M, El Ouirdi A, Segers J, Pais I. Technology adoption in employee recruitment: The case of social media in Central and Eastern Europe. Computers in human behavior. 2016;57:240-249. DOI:10.1016/j.chb.2015.12.043.