موضوعات = مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های رفتاری نظام مدیریت شنای ایران

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-72

10.22044/shm.2020.9438.2165

سید مصطفی معاون افشاری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی‌نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی


2. ارائه چارچوبی برای تحلیل راهبردی مشارکت ذی‌نفعان در توسعه صنعت ورزش کشور

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 331-349

10.22044/shm.2020.8665.2029

سلمان صدیق؛ مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ محمدحسن قلی زاده