دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-161 

مقاله مستقل

2. ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی

صفحه 19-36

10.22044/shm.2021.7282.1779

سجاد غلامی ترکسلویه؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان


مقاله مستقل

4. شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های رفتاری نظام مدیریت شنای ایران

صفحه 55-72

10.22044/shm.2020.9438.2165

سید مصطفی معاون افشاری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی‌نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی


پژوهشی کاربردی

10. تدوین الگوی جانشین‌پروری با رویکرد نظریه داده بنیاد در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

صفحه 163-181

10.22044/shm.2021.10134.2281

صدیقه صالحی؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ شهرام عروف زاد؛ داود نصر اصفهانی