دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-161 

مقاله مستقل

2. ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی

صفحه 19-36

سجاد غلامی ترکسلویه؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان


مقاله مستقل

4. شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های رفتاری نظام مدیریت شنای ایران

صفحه 55-72

سید مصطفی معاون افشاری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی‌نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی