تأثیر خویشاوند‌سالاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی در ‌وزارت ورزش و جوانان

شیرین زردشتیان؛ معصومه بهرامی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1400، ، صفحه 213-226

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11305.2400

چکیده
  هدف: هدف از انجام تحقیق تعیین میزان اثر خویشاوند‌سالاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی در میان کارکنان ‌وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (SEM)‌ می باشد. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور در سال 1399 می‌باشد که در ...  بیشتر

اثر شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

علی حیدر بالوندی؛ شیرین زردشتیان

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 221-239

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5682.1524

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود.روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان وزارت ...  بیشتر

نقش مؤلفه‌های سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 203-215

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5114.1437

چکیده
  هدف: در دنیای امروز که دنیای سازمان‌ها است، با به‌وجود آوردن معنویت در کار، کارکنان به تلاش و کوشش تمایل زیادی دارند و بیشتر با اهداف سازمان و مأموریت آن عجین می شوند. لذا این تحقیق با هدف بررسی نقش مولفه‌های سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است ...  بیشتر