آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
طراحی الگوی نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت بدنی ایران

شهاب بهرامی؛ ملیحه اسلامی؛ محسن وحدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13631.2583

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش طراحی الگوی نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت‌بدنی بود. روش‌شناسی: روش تحقیق این پژوهش کیفی (تحلیل محتوا و تحلیل تم) و از نظر هدف کاربردی بود. پژوهش در دو بخش، تحلیل اسناد تحولی اصلی (برنامه درس ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) و مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه تربیت‌بدنی، سنجش و ارزشیابی و تعلیم و تربیت، کارشناسان ...  بیشتر

فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی و توسعه منابع انسانی در ورزش
بررسی نقش میانجی مستندسازی تجارب و شبکه اجتماعی سازمان در ارتباط بین تمدن سازمانی و تصویر سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران)

تورج پرمهر؛ شهاب بهرامی؛ محمد جلیلوند

دوره 10، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22044/shm.2023.12225.2492

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی مستندسازی تجارب و شبکه اجتماعی سازمان در ارتباط بین تمدن سازمانی و تصویر سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. حجم نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای نرم افزار مدلسازی اسمارت ...  بیشتر

اثرگذاری شایعه، حمایت و تبعیض سازمانی بر بی‌تفاوتی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش

حسن فتحی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7663.1851

چکیده
  هدف: هدف تحقیق بررسی اثرگذاری شایعه، حمایت سازمانی ادراک شده و تبعیض بر بی‌تفاوتی سازمانی در کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و تحقیق به شیوه پیمایشی اجرا شد. 180 نفر از کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر