آینده پژوهی در منابع انسانی در ورزش
طراحی سلسله مراتبی و علت و معلولی نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال با روش مدل سازی ساختاری تفسیری

محسن حمیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ سید نصرالله سجادی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 205-217

https://doi.org/10.22044/shm.2021.5357.1473

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش طراحی سلسله مراتبی نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری ISM بود. روش تحقیق روش آمیخته کمی و کیفی بود. در بخش کیفی گروه کانونی در قالب شورای راهبری نکته نظرات خویش را در ارتباط با نحوه تعامل و روابط علت و معلولی استراتژی‌ها با یکدیگر به شکل نمادهای ISM در ماتریس خود تعاملی استراتژی‌ها (SSIM)، ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی ایران

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ حبیب هنری

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 67-83

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5764.1536

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی حوز‌ه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی و در مرحلۀ بعد، اولویت‌بندی آنها می‌باشند . روش شناسی: از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علی میان متغیرها می‌باشد ، پس تحقیق از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. و جامعۀ آماری آن را کلیه مدیران ،کارشناسان ...  بیشتر