مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
طراحی برنامه راهبردی توسعه ورزش کارکنان دانشگاه بجنورد با استفاده از مدل SWOT-ANP

محمد ریحانی؛ شهرام عبدی؛ صلاح دستوم؛ زهره خسروی پور

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 339-358

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10061.2271

چکیده
  هدف: هدف کلی پژوهش طراحی وتدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش کارکنان دانشگاه بجنوردبود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر ا نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها به صورت آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی شامل مدیر، کارکنان و کارشناسان اداره تربیت بدنی دانشگاه و اساتید و خبرگان تربیت بدنی ...  بیشتر

نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تأثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی

زهرا نیکخواه فرخانی؛ محمد ریحانی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 151-167

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8071.1929

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تأثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است که به‌صورت میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان ...  بیشتر