آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مربیان و داوران جودو با محوریت یکسانسازی آموزش

داوود میقانی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 149-166

https://doi.org/10.22044/shm.2023.12209.2490

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مربیان و داوران جودو با محوریت یکسانسازی آموزش می‌باشد. رویکرد این تحقیق کیفی و ازلحاظ استراتژی در زمره تحقیقات پدیدارشناسانه می‌باشد. هدف پژوهش کاربردی و با ماهیتی توسعه‌ای- اکتشافی است.روش شناسی: جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و خبرگان ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

مهدی حقیقی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 249-262

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6305.1618

چکیده
  بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران با روش معادلات ساختاری انجام گرفت.روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی بوده، به روش همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را 250 نفر از کلیه مدیران، معاونین، ...  بیشتر