تحلیلی بر پیامدهای اجتماعی و سازمانی به‌کارگیری نا به‌جای نیروهای متخصص در هیئت‌های ورزشی

محسن طیبی؛ مسعود نادریان جهرمی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 277-295

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7899.1890

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیلی بر پیامدهای اجتماعی و سازمانی بکارگیری نابجای نیروهای متخصص در هیات-های ورزشی در استان اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود که به روش میدانی اجرا و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه‌ی آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که شامل 55 اداره و 829 نفر بودند. همچنین برای ...  بیشتر

پیش‌بینی سکوت سازمانی از طریق تیپ شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

محمدعلی زبردست؛ مسعود نادریان جهرمی

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22044/shm.2016.711

چکیده
  چکیدههدف: با توجه به توانایی شخصیت در پیش‌بینی رفتار کارکنان و همچنین پیامدهای مهم سکوت سازمانی، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سکوت سازمانی از طریق تیپ شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان اجرا شد.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود که به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ...  بیشتر