آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران

محمد کشتی دار؛ فریبرز رمضانی؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ زهراسادات میرزازاده

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 307-326

https://doi.org/10.22044/shm.2023.12656.2522

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر بر اساس رویکرد ساختاری ـ تفسیری با هدف سطح‌بندی ابعاد جامعه‌شناختی موثر بر برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش، مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه دلفی انتخاب شد. جامعه آماری این تحقیق ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند

سید محمد جواد رضوی؛ مهدی طالب پور؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا محمد کاظمی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8079.1932

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در کسب ‌و کارهای تولیدی ورزشی ایران انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به شیوه توصیفی-پیمایشی اجرا گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 107 نفر از خبرگان شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر