نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استاد عضو هیئت علمی

2 مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی / دانشگاه فردوسی مشهد

10.22044/shm.2023.12656.2522

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بر اساس رویکرد ساختاری - تفسیری با هدف سطح‌بندی ابعاد جامعه‌شناختی موثر بر برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی انجام شد.

روش شناسی: پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش‌شناسی توصیفی- تحلیلی بود. ابزارجمع آوری داده ها، مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامة دلفی انتخاب شد.جامعه آماری شامل متخصصان حوزه تربیت بدنی واستاتید دانشگاهی در نظر گرفته شد که از این تعداد22نفر به شیوۀ هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. درروند تولید داده‌ها ابتدا ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی به روش دلفی و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته، شناسایی شد. سپس از روش مدل‌سازی تفسیری ساختاری ISM ، برای تفسیر روابط بین ابعاد و از روش میگ مک برای سطح‌ بندی ابعاد جامعه‌شناختی استفاده گردید.

یافته ها: داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری، تحلیل و در5 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد.که درنتیجه شاخص مهارت‌های حرفه‌ای در بالاترین سطح و شاخص توانمندی‌های علمی در بنیادی‌ترین سطح شناسایی گردید. همچنین، قدرت نفوذ و میزان وابستگی این شاخص‌ها نسبت به هم در ماتریس "قدرتِ نفوذ- وابستگی"، موردبررسی قرار گرفت، بر اساس یافته‌ها، پرنفوذترین شاخصه‌ها در این ماتریس،«رزومه و عملکرد ورزشی و قهرمانی»، «توانمندی‌های علمی»، و «مهارت‌های حرفه‌ای و شغلی» معرفی شدند.

نتیجه گیری: یافته‌های تحقیق تأییدی است بر اینکه توجه ‌به ابعاد جامعه‌شناختی برند معلمان تربیت‌بدنی و شناخت سطوح و قدرت نفوذ آن‌ها می‌تواند به ایجاد و ارتقاء برند شخصی قوی‌تر و قابل‌اعتمادتری منجر شود و دستیابی به اهداف تعلیم و تربیتی از طریق یک معلم دارای برند، می‌تواند تسهیل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات