نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استاد عضو هیئت علمی

2 مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی / دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بر اساس رویکرد ساختاری ـ تفسیری با هدف سطح‌بندی ابعاد جامعه‌شناختی موثر بر برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش، مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه دلفی انتخاب شد. جامعه آماری این تحقیق شامل، کارشناسان و متخصصان حوزه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در نظر گرفته شد که از این تعداد 22 نفر به شیوۀ هدفمند در هر بخش از پژوهش به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در روند تهیه و تولید داده‌ها ابتدا ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی با استفاده از نظرات متخصصان به روش دلفی و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته، شناسایی شد. سپس از روش مدل‌سازی ساختاری - تفسیری، برای تفسیر روابط بین ابعاد و شاخص‌ها و همچنین، روش میک‌مَک برای سطح‌ بندی ابعاد جامعه‌شناختی استفاده گردید.
یافته‌ها: داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری، تحلیل و در پنج سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که درنتیجه شاخص مهارت‌های حرفه‌ای و شغلی در بالاترین سطح و شاخص توانمندی‌های علمی در بنیادی‌ترین سطح شناسایی گردید. همچنین، قدرت نفوذ و میزان وابستگی این شاخص‌ها نسبت به هم در ماتریس "قدرتِ نفوذ ـ وابستگی"، مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس یافته‌ها، پرنفوذترین شاخصه‌ها در این ماتریس، «رزومه و عملکرد ورزشی و قهرمانی»، «توانمندی‌های علمی» و «مهارت‌های حرفه‌ای و شغلی» معرفی شدند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق تأییدی است بر اینکه توجه ‌به ابعاد جامعه‌شناختی برند معلمان تربیت‌بدنی و شناخت سطوح  و قدرت نفوذ آن‌ها می‌تواند به ایجاد و ارتقاء برند شخصی قوی‌تر و قابل‌اعتمادتری منجر شود و دستیابی به اهداف تعلیم و تربیتی از طریق یک معلم دارای برند، می‌تواند تسهیل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. 1. Ghasemi H, Saemiyan F. Comparison of Self Branding and Communication Skills between Physical Education Students with Other Students. Applied Research in Sport Management. 2018; 21(6):43–52. [Persian] 1001.1.23455551.1396.6.3.4.0
 2. Saemian. Identification of effective factors on competencies of personal brand in human capital. Journal of training and development of human resources. 2014; 1(3):131–53. [Persian]
 3. Karaduman İ. The Effect of Social Media on Personal Branding Efforts of Top-Level Executives. Procedia Soc Behav Sci. 2013; 99:465–73. doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.515
 4. Hubert K. Rampersad. Authentic Personal Branding: A New Blueprint for Building and Aligning a Powerful Leadership Brand. IAP; 2009.
 5. Ramezani F, Keshtidar M, Azimzadeh M, Mirzazadeh ZS. Designing a Personal Branding Model for the Teachers of Physical Education in Iran. Research on Educational Sport. 2022 Aug 23;10(27):51-80. [Persian] doi.org/10.22089/res.2021.10974.2129
 6. Razavi M, Shabani bahar G, Sajjadi S A. Analysis of Factors Affecting the Quality of Secondary School Physical Education Lessons from the Perspective of Sports Teachers. Journal of Sport Management and Motor Behavior. 2011; 7(14):103–12. [Persian]
 7. Alimohammadi G, Jabbary N, Niazazari K. Professional empowerment of teachers in the future perspective along with a model. Educational Innovations. 2019; 9(18):7–32. [Persian] doi.org/10.22034/JEI.2019.88531
 8. Naderian Jahromi M, Jaberi A. Factors Influencing the Social Status of Physical Education Teachers from the Viewpoint of High School Students of Isfahan City. Research in sport Management. 2012; 1(4):105–21. [Persian]
 9. Honari H. Designing a model for the physical education teachers’ professional characteristics and competencies. Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2018 Sep 23; 5(3):55-68. [Persian] /doi.org/10.30473/fmss.2018.5123
 10. Navid Adham N, Shafizade H. A Study of Social and Cultural Factors Affecting the Social Status of Teachers. The scientific journal of strategy. 2015; 73(23):75–94. [Persian]
 11. Navid Adham M, Rostamipour A, Rahmati M H, Khanifar H. Basics of the fundamental transformation of the education system. Noor al-Saqlain. 2011. [Persian]
 12. Nazemi M, Azimzadeh S, Donovan T. Designing a Personal Brand Development Model for Professional Athletes of Iran (Grounded Theory Approach). Quarterly Journal of Brand Management. 2019. [Persian] /doi.org/10.22051/BMR.2020.28924.1886
 13. Naghavi M, Hosseini SE, Ramezani Nezhad R, Keshkar S. Designing of Personal Brand Competency Model for Professional Sports Coaches. Journal of Sport Management and Motor Behavior. 2019; 23(15):343–60. [Persian] 10.22080/JSMB.2020.12206.2614
 14. Mantulenko V v., Yashina EZ, Ashmarina SI. Personal Brand of University Teachers in the Digital Age. In: Lecture Notes in Networks and Systems. Springer; 2020. p. 62–70.
 15. Figurska IR. Personal branding as an element of employees’ professional development. Human Resources Management & Ergonomics. 2016; 10(2):33–47.
 16. Asadollahi, E., Gholami Bidkhani, R., Jaghargh Mahian, A., & Yazdanian, M. (2020) Research methods in physical education and sports. Mashhad: Book Tak Publications. [Persian].
 17. Hajizadeh E, Asghari M. Methods and statistical analysis by looking at life sciences and health research methods (with guide SPSS). 2012. [Persian]
 18. Rimm-Kaufman SE, Storm MD, Sawyer BE, Pianta RC, LaParo KM. The Teacher Belief Q-Sort: A measure of teachers’ priorities in relation to disciplinary practices, teaching practices, and beliefs about children. J Sch Psychol. 2006 Apr; 44(2):141–65. //doi.org/10.1016/j.jsp.2006.01.003
 19. Madhoshi, M., & Haditabar, J. (2018). Developing a local model of organizational agility in knowledge-based Firms: Applying the interpretive structural modeling approach, 12(44), 7-34. [Persian]. //doi.org/20.1001.1.27169979.1397.12.1.1.5
 20. Azar A, Khosravani F, Jalali R. research in soft operations. Tehran. Industrial Management Organization Publications; 2012. [Persian]
 21. Mirhossseini FS, Najaf A, Saffari M. The Modeling of professional competence of Iranian physical education teachers. Research on Educational Sport. 2019; 7(17):17–34. [Persian] //doi.org/10.22089/res.2019.5964.1480
 22. Ramezaninezhad R, Hematinezhad M, Hozhabri K. Survey of Physical Education Lesson Preferences among Secondary School Courses. Sport Management and Development. 2014; 2(2):73–89. [Persian]
 23. Khedher M. Conceptualizing and researching personal branding effects on the employability. Journal of Brand Management. 2019 Mar 4; 26(2):99–109.

24. Ranjbari S. Investigating the Factors Affecting Social Status of Physical Education Teachers Using Structural Interpretative Modeling. Sport Psychology Studies (ie, mutaleat ravanshenasi varzeshi). 2020 Mar 20; 9(31):109-22. [Persian] doi.org/10.22089/spsyj.2019.6713.1723