تحلیل ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن

حمیدرضا گوهررستمی؛ مصطفی ملایی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 345-356

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5073.1424

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بود.روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به‌ صورت میدانی انجام شد. جامعه‌ی آماری مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بودند (64 نفر). نمونه آماری به ‌طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

نوشین بنار؛ صلاح دستوم؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ فاطمه محدث

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22044/shm.2018.4125.1279

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش توسعه نظری و مفهومی مشارکت ورزشی با رویکرد مدلسازی در ورزش استان گیلان بود. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع اکتشافی- پیمایشی بود. 154 کارشناس اجرایی و متخصص علمی در حوزه ورزش همگانی استان گیلان به صورت هدفمند مورد نظرخواهی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه‌ و پرسشنامه بود. ابزار اصلی پرسشنامه ...  بیشتر