تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

محمد هاشمی سیاوشانی؛ محمد جوادی پور؛ محمد حسین قربانی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 237-253

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8093.1935

چکیده
  چکیده هدف: تحقیق حاضر با هدف تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد.روش شناسی :روش این تحقیق ، آمیخته (کمی و کیفی) است. جهت تجزیه و تحلیل داده از یک سو از روش‌های تجزیه و تحلیل داده های کیفی (انجام کد گذاری باز، آزاد و محوری) جهت استخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات و همچنین از روشهای تجزیه و تحلیل کمی ...  بیشتر

ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

آسیه مولایی زرندی؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 205-219

https://doi.org/10.22044/shm.2016.837

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (430N=) بوده که با استناد به جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 200 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر اساس مدل ...  بیشتر

ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

حسین پورسلطانی زرندی؛ عصمت طاهرخانی؛ شهرام شفیعی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22044/shm.2015.608

چکیده
  هدف: ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع همیستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. از سه پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی، شادکامی در سازمان و کارآفرینی سازمانی استفاده شد. جامعه آماری شامل کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال 93- 1392 (745N=) بود. نمونه آماری (254 نفر) به روش ...  بیشتر

رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محمدحسین شوهانی؛ سردار محمدی؛ پریوش نوربخش

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22044/shm.2014.544

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد که به­صورت میدانی انجام‌گرفته است. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 746 نفر تشکیل دادند و تعداد 255 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

امین کلانی؛ عزت الله ترخانی؛ امیرمسعود محمدی شمس آبادی؛ سجاد طیبی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 73-84

https://doi.org/10.22044/shm.2014.277

چکیده
  هدف: تعیین ارتباط بین ابعاد قابلیت­های یادگیری و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیة کارشناسان این وزارتخانه، در سال 1392 تشکیل دادند. با توجه به جدول مورگان، 169 نفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل می­دهند (169n=). ابزار جمع­آوری اطلاعات، ...  بیشتر