طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ حبیب هنری؛ محمد خبیری

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5216.1453

چکیده
  هدف : هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی کشور می باشد. روش شناسی : از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علی میان متغیرها می باشد ، پس تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق مورد نظر را تمامی ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی ایران

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ حبیب هنری

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 67-83

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5764.1536

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی حوز‌ه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی و در مرحلۀ بعد، اولویت‌بندی آنها می‌باشند . روش شناسی: از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علی میان متغیرها می‌باشد ، پس تحقیق از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. و جامعۀ آماری آن را کلیه مدیران ،کارشناسان ...  بیشتر