تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

محمد هاشمی سیاوشانی؛ محمد جوادی پور؛ محمد حسین قربانی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 237-253

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8093.1935

چکیده
  چکیده هدف: تحقیق حاضر با هدف تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد.روش شناسی :روش این تحقیق ، آمیخته (کمی و کیفی) است. جهت تجزیه و تحلیل داده از یک سو از روش‌های تجزیه و تحلیل داده های کیفی (انجام کد گذاری باز، آزاد و محوری) جهت استخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات و همچنین از روشهای تجزیه و تحلیل کمی ...  بیشتر

تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش‌آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان

حمیده شریعتی؛ مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ انوشیروان کاظم نژاد

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 315-331

https://doi.org/10.22044/shm.2019.6956.1739

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین برنامة راهبردی ورزش دانش‌آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان بود. روش شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل معاون و کارشناسان تربیت‌بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها، معاونین تربیت بدنی شهرستان ها و کارشناسان تربیت‌بدنی ...  بیشتر