ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش
شناسایی معیارهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون‌ کشتی عراق

محمد آل طعمه؛ زهراسادات میرزازاده؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ مهدی طالب پور

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1401، ، صفحه 377-395

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11228.2393

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگیهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون‌ کشتی عراق بود. روش شناسی: از رویکرد کیفی و از روش گراندد تئوری در این پژوهش بهره گرفته شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی مصاحبه های کیفی نیمه ساختار یافته عمیقی با 16 نفر از جامعه پژوهش که شامل کلیه مدیران ستادی وزارت ورزش، هیات رئیسه ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش
بررسی تأثیر ابعاد سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر خلاقیت مبتنی بر فناوری منابع انسانی مجموعه‌های تفریحی ورزشی

حمیدرضا قزلسفلو؛ علی چورلی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 379-395

https://doi.org/10.22044/shm.2021.8653.2027

چکیده
  هدف: فعال‌سازی و بهره‌وری از سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای رشد و ترقی سازمان‌های امروزی تلقی می‌شود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد سیستم‌های اطلاعات مدیریت (سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری، سیستم اطلاعات اجرایی، سیستم پردازش عملیاتی و سیستم مدیریت اطلاعات) بر خلاقیت مبتنی بر فناوری (محصول خلاق و پردازش ...  بیشتر