نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل مهم‌ترین شاخص‌ها و راهکارهای توانمندساز آموزشی در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی بود.

روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و به روش‌ کیفی براساس رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد و به لحاظ هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه رؤسا، نواب رؤسا، دبیران و مسـئولین کمیته آموزش در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی به تعداد 215 نفر بودند. نمونه‌گیری به روش گلوله‌برفی با شیوه اشباع نظری بود و کلاً 18 مصاحبه قابل تأمل و مفید انجام گرفت. ابزار مورد استفاده نیز مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته بود. برای بررسی روایی تحقیق از روش اعتباریابی پاسخ‌دهنده استفاده شد. بعد از مطابقت مضمون‌های اصلی و فرعی با الگوی مفهومی به‌دست آمده از پیشینه و چارچوب مفهومی تحقیق، برای بررسی پایایی تحقیق نیز سازگاری درونی نتایج تحقیق با داده‌های گردآوری شده توسط افراد گروه کانون مرکزی تأیید شد. در نهایت الگوی تماتیک نهایی تحقیق با بررسی و اظهار نظر افراد گروه کانون مرکزی تحقیق ارائه شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بین تحقیق در قالب سه حوزه توانمندسازی تخصصی، ساختاری و روانشناختی و شامل شاخص‌های امکانات، دانش، مهارت، ویژگی شخصیتی-نگرشی و اخلاق حرفه‌ای بودند.

نتیجه‌گیری: برای رسیدن به توسعه کیفی عملکرد و خدمات مطلوب در هیأت‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی، باید به طور مؤثری زمینه اجرای راهکارهای علمی و عملی تحقیق حاضر برای توانمندسازی آموزشی اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Sayadi M, Ahmadi N, Eskandari I, Tarkhani E. The title of the design of the qualitative development model for the training of sports coaches in West Azerbaijan province. A research project under the supervision of the General Administration of Sports and Youth of West Azerbaijan Province. 2023. [In Persian]
 2. Sayadi. M, Ahmadi N. Educational Need Assessment of Sport Science Units for Students of Sama Colleges in West Azerbaijan Province. Archives in Sport Management and Leadership.1(1):2023, pp. 92-102 DOI: 10.22108/jhs.2023.137081.1013. [In Persian]
 3. Mazaheri, M, Nobakht, M B and Esfahani, M. Providing a model of human resource empowerment in cultural organizations. Journal of Cultural Management, 2012. 72-87, 19. SID. https://sid.ir/paper/199653/fa [In Persian]
 4. Shelton, S. Employee, supervisors, and empowerment in public sector: The role of employee trust. Thesis of Degree of doctor.2002. P: 15.
 5. Abbasi, T. Hasanpour, Sh and Hasan Alipour H. R. Examining the relationship between employee empowerment and employee organizational commitment. Development and Transformation Management Quarterly, 2011. 23-17-11. [In Persian]
 6. Keller T, Dansereau F. Leadership and empowerment. a social exchange perspective. Human Relate. 1995. Vol. 48(2). pp: 127–450).
 7. Abdulahi, B and Abdu Rahim, Ib. Empowering employees is the golden key of human resource management. Tehran: Rovan Publications. 2009. P. 23. [In Persian]
 8. Soleimani, N, Zahmat Kash, M and Faiz, A. The relationship between employee empowerment and organizational learning. Educational Sciences Quarterly, 2010. fourth year, 15, 105-89. [In Persian]
 9. Khorasani, A. Investigating the impact of in-service training on the dimensions of human resource empowerment. Human resources training and development quarterly. 2016. 1-10. [In Persian]
 10. Westley, C. R. Exploring the effectiveness of leadership training on adult learners: an evaluation of the leadership and communications workshop for natural resource professionals. University of Alaska Anchorage.2005. 12.
 11. Kingsbury, N. Program Evaluation: Experienced Agencies Follow a Similar Model for Prioritizing Research". Report to the Subcommittee on Oversight of Government Management, the Federal Workforce, and the District of Columbia, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, US Senate. GAO.11-176. US Government Accountability Office.2011. 512.
 12. Ministry of Sports and Youth. Vice Chancellor of Culture, Education and Research. Educational planning office. Directive on holding short-term coaching courses and executive instructions. 2015. 28. [In Persian]
 13. Maisami, H; Abdullahi, M; Shahidi Nesab, M; Ghaemi Asl, M. Interdisciplinary approaches and Islamic economics and finance curriculum design. Quarterly journal of interdisciplinary studies in humanities. Second period. 2010. Number 3. 31-58. [In Persian]
 14. Jahromi Sh, Bagheri K, Najar A and Akbari R. Investigating the impact of in-service training courses on the empowerment and productivity of managers and employees. A new scientific-research quarterly in educational management, 2016. 7th year, number 4, consecutively 131 to 148. [In Persian]
 15. Tayebi B, Dehghan Qahfarokhi A and Hashemi M. Identifying explanatory variables of training and empowering employees in Golestan province sports boards. Quarterly magazine of strategic studies of the Ministry of Sports and Youth. 2017. Series 37. pp. 195-203. [In Persian]
 16. Dehghan Qahfarokhi, A, Tayebi B, Jesmani M. Compilation of qualitative development strategies for the training of sports coaches in Golestan province, Sports Management, 12(2):581-600. Doi: 10.22059/jsm.2020.238180.1899. [In Persian]
 17. Dehghani, A. Asefi, A and Jahromi, M. The relationship between human resource empowerment and agility in Isfahan city sports boards, 2020. period 12, number 4; P.: 1077 to 1091. https://doi.org/10.22059/jsm.2020.243777.1962 [In Persian]
 18. Alimardani, M. Adabi, J. Ramazani, R. Performance evaluation and ranking of sports boards of Qom province. Sports management applied research. Volume 8, Number 4, Spring 2020. 49-59. [In Persian]
 19. Ishaghi Kanari, H and Hami, M. BCC model in data envelopment analysis. Performance evaluation index of sports boards of Mazandaran province. Journal of Sport Management, 2022. 14(3), 251-271. DOI: http://doi.org/10.22059/JSM.2021.325266.2743.
 20. Miqhani D, Hami M, Shojaeedentifying V. factors affecting empowerment of judo coaches and refereesfocusing on standardization uniformity of education, Journal of Human Resource Management in Sport. 2023 / Vol. 10 / No. 1 / Pages 149-166. DOI: 10.22044/SHM.2023.12209.2490.
 21. Araya J, Bennie A, O’Connor D. Understanding performance coach development: Perceptions about a postgraduate coach education program. International Sport Coaching Journal. 2015 Jan 1;2(1):3-14.
 22. Resende R, Sequeira P, Sarmento H. Coaching and coach education in Portugal. International Sport Coaching Journal. 2016 May 1;3(2):178-83. 178. http://dx.doi.org/10.1123/iscj.2016-0038.
 23. Tozetto AV, Galatti LR, Nascimento JV, Milistetd M. Strategies for coaches’ development in a football club: a learning organization. Motriz: Revista de Educação Física. 2019; 25(2). 1-9. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1980-6574201900020010.
 24. Ciampolini V, Milistetd M, Brasil VZ, Nascimento JV. Teaching strategies adopted in coach education programs: Analysis of publications from 2009 to 2015. Journal of Physical Education. 2019. 30. DOI: https://doi.org/10.4025/jphyseduc.v30i1.3006 .
 25. Jahanian. R. Approaches, dimensions and framework of empowering educational managers. Message Management Magazine. 2018. No. 27. pp. 131-154. [In Persian]
 26. Braun, V, Clarke, V. Usingthematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology. 2006. (Vol. 3). 3 (2). pp. 77-101. ISSN1478-0887 Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/11735
 27. Mohammadpour. A. (2012). Qualitative research method: Antimethod Tehran: Sociological. [In Persian]
 28. Qeshmi M, Abbas, P, Mohammad, & Rahmati, M. (2018). Thematic analysis of sports culture pattern in Iran. Sports Management and Development, 8(2), 118-128. doi: 10.22124/jsmd.2019.3723. [In Persian]