نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه

10.22044/shm.2023.13234.2556

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل مهم‌ترین شاخص‌ها و راهکارهای توانمندساز آموزشی در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی بود.

روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و به روش‌ کیفی براساس رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد و به لحاظ هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه رؤسا، نواب رؤسا، دبیران و مسـئولین کمیته آموزش در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی به تعداد 215 نفر بودند. نمونه‌گیری به روش گلوله‌برفی با شیوه اشباع نظری بود و کلاً 18 مصاحبه قابل تأمل و مفید انجام گرفت. ابزار مورد استفاده نیز مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته بود. برای بررسی روایی تحقیق از روش اعتباریابی پاسخ‌دهنده استفاده شد. بعد از مطابقت مضمون‌های اصلی و فرعی با الگوی مفهومی به‌دست آمده از پیشینه و چارچوب مفهومی تحقیق، برای بررسی پایایی تحقیق نیز سازگاری درونی نتایج تحقیق با داده‌های گردآوری شده توسط افراد گروه کانون مرکزی تأیید شد. در نهایت الگوی تماتیک نهایی تحقیق با بررسی و اظهار نظر افراد گروه کانون مرکزی تحقیق ارائه شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بین تحقیق در قالب سه حوزه توانمندسازی تخصصی، ساختاری و روانشناختی و شامل شاخص‌های امکانات، دانش، مهارت، ویژگی شخصیتی-نگرشی و اخلاق حرفه‌ای بودند.

نتیجه‌گیری: برای رسیدن به توسعه کیفی عملکرد و خدمات مطلوب در هیأت‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی، باید به طور مؤثری زمینه اجرای راهکارهای علمی و عملی تحقیق حاضر برای توانمندسازی آموزشی اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات