موضوعات = آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
تعداد مقالات: 5
2. نقش آمادگی روانی بر انسجام تیمی و موفقیت تیم‌های فوتبال دانشجویی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 93-104

10.22044/shm.2019.8884.2067

محمد تقی خورند؛ حجت الله لطیفی


3. تدوین الگوی جانشین‌پروری با رویکرد نظریه داده بنیاد در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 163-181

10.22044/shm.2021.10134.2281

صدیقه صالحی؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ شهرام عروف زاد؛ داود نصر اصفهانی


4. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 245-263

10.22044/shm.2020.9232.2133

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ علی صفرپور؛ علی امانی سامانی


5. نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و اینرسی دانش در کنش های کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 421-438

10.22044/shm.2020.9349.2148

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی