فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی و توسعه منابع انسانی در ورزش
مرور نظامند پی ال اس در مدیریت ورزشی

مجتبی رجبی؛ سید مصطفی رسولی منش؛ رضا اندام؛ فائزه عبدالله نژاد

دوره 10، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 167-192

https://doi.org/10.22044/shm.2023.12856.2541

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق بررسی نظام‌مند چگونگی استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در مجلات حوزه مدیریت ورزش با ارائه دستورالعمل‌های مهم نسبت به وضعیت فعلی گزارش مجلات بود. روش ­شناسی: پژوهش حاضر یک مرور نظام‌مند و توصیفی است که در آن از داده ­های ثانویه استفاده شد. 183 مطالعه از تمام مطالعات مدل‌سازی معادلات ...  بیشتر

کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار-خانواده در بین معلمان تربیت بدنی

محمدرضا خلیلی؛ رضا اندام؛ مجتبی رجبی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 309-325

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10808.2354

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار- خانواده در بین معلمان تربیت بدنی بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان تربیت‌بدنی شهر ساری تشکیل دادند (190=N). نمونه آماری با استفاده از نرم‌افزار جی پاور 118 نفر تعیین شد که به-صورت ...  بیشتر

بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

عباس سبحانی؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ رسول فرجی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 313-329

https://doi.org/10.22044/shm.2019.8689.2034

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی ایران بود. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و براساس رویکرد تحقیق از نوع آمیخته بود؛ جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگران ورزشی از روش کیفی شامل هفده مصاحبه نیمه ساختار یافته به صورت هدفمند و با استفاده ...  بیشتر

بررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کمالگرایی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)

زهرا کریمی؛ رضا اندام

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 65-79

https://doi.org/10.22044/shm.2015.713

چکیده
  چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کما‌ل‌گرایی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود.روش‌شناسی: نمونه‌ای تصادفی از کارکنان به حجم 110 نفر انتخاب و اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسش‌نامه‌های تعلل‌ورزی تاکمن (1991)، کمال‌گرایی فلت (2005) و خودکارآمدی شوارتز (1999) با استفاده از آزمون ...  بیشتر