آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
رویکرد شایسته سالاری: طراحی الگوی مدیریت استعداد و جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران

بهنام زایرهوجقان؛ سید محمد کاشف؛ مرتضی فتاح پور مرندی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1400، ، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11342.2402

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی مدیریت استعداد و جانشین پروری با رویکرد شایسته سالاری در ادارات کل ورزش و جوانان بود.روش شناسی: روش تحقیق حاضر بصورت کیفی و بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد و بر اساس مدل استراوس و کوربین بود. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان مدیریتی و مدیریت ورزشی، صاحب نظران و مسئولین ارشد و ستادی ادارات کل ورزش و جوانان ...  بیشتر

تأثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با نقش میانجی سرمایه روانشناختی

فرهاد خوشنویس؛ سید محمد کاشف؛ مهدی بشیری

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 123-143

https://doi.org/10.22044/shm.2021.8454.1998

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود.روش‌‎شناسی تحقیق: تحقیق حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ...  بیشتر