نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان

سلمان زارعی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 291-308

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6709.1693

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دادند که در سال 96 در این وزارت مشغول به خدمت بودند. از این جامعه تعداد 210 نفر با استفاده از روش نمونه ...  بیشتر

رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی

جبار سیف پناهی شعبانی؛ شاهو رضایی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 231-243

https://doi.org/10.22044/shm.2017.5126.1438

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بود. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان مشتمل بر 84 نفر بود. با توجه به تعداد کم افراد جامعه از روش سرشماری استفاده گردید ...  بیشتر

ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

آسیه مولایی زرندی؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 205-219

https://doi.org/10.22044/shm.2016.837

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (430N=) بوده که با استناد به جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 200 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر اساس مدل ...  بیشتر

رابطۀ وضعیت اجتماعی- اقتصادی و فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی ‌کاری افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی

رحیم رمضانی نژاد؛ سعید مهرابی دلجو؛ سید مهدی محمدی؛ کاظم هژبری

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22044/shm.2014.542

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و میزان فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش طبق آمار هیئت ورزش‌های همگانی، 1200 نفر شرکت‌کننده سازمان‌یافته در برنامه‌های ورزش همگانی رشت بودند که تعداد 350 نفر ...  بیشتر