مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
شناسایی و تبیین ابعاد سوء استفاده در ورزش (مطالعه ورزشکاران ملی ایران)

نازنین راسخ؛ سعید جعفری؛ صلاح دستوم؛ عابد محمودیان؛ ناهید کریمی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 327-350

https://doi.org/10.22044/shm.2023.12867.2540

چکیده
  هدف: سوء استفاده از ورزشکاران موضوعی است که در دست تحقیق بوده و یک نگرانی عمده و رو به رشد در سراسر جهان است. زیرا این پدیده در دو دهه گذشته به‌صورت وحشتناکی در همه ورزش‌ها و در تمام سطوح ورزشی افزایش پیدا کرده است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین ابعاد سوء استفاده در ورزش (مطالعه ورزشکاران ملی ایران) بود. روش‌شناسی: ...  بیشتر

بررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانی

سیدجلیل میریوسفی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدمهدی رحمتی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22044/shm.2016.878

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش درقهرمانی بود. روش شناسی: روش این پژوهش از نوع ترکیبی بود. ابتداپرسش نامۀ محقق ساخته 14گویه ای براساس منابع موجود‌ با مقیاس لیکرت پنج گزینه‌ای تنظیم پس از تأیید روایی محتوایی، پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (84/0α=) تایید گردید. سپس با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد143 ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ سیده لیلا خلیلی نودهی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 231-244

https://doi.org/10.22044/shm.2016.839

چکیده
  چکیده : هدف: شناسایی و اولویت بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران رشته قایقرانی ایران هدف اصلی تحقیق حاضر بود. روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی _ پیمایشی است و 160 نفر از زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران در سطح قهرمان ملی به صورت تمام شمار، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 150 نفر از آنان (93/75 %) در تحقیق شرکت کردند. بعد از بررسی ...  بیشتر

استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل SPP

نازنین راسخ؛ سید نصرا... سجادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 93-103

https://doi.org/10.22044/shm.2015.606

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش، تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل برنامه طراحی استراتژیک(SPP ) است. روش شناسی: روش تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی – تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک بالا دستی، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات شورای خبرگان پرداخته و ازپرسشنامه محقق ساخته بررسی وضعیت موجود که روایی محتوایی ...  بیشتر

بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان

نوشین بنار؛ نسرین احمدی؛ فریبا کریمی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.22044/shm.2013.273

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان است. تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران زن فعال استان گیلان در سطح ملی،بین المللی، لیگ برتر و مربیان،کارشناسان ورزش ،نایب رئیسان هیاتها و داوران زن بودند. نمونه آماری شامل 300 نفر بود که به صورت ...  بیشتر