مدیریت منابع انسانی پایدار و مسئولیت پذیر در ورزش
طراحی مدل مدیریت بهره‌وری در ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگویی

محمد کشتی دار؛ نازنین راسخ؛ حمید قاسمی؛ مسعود دارابی؛ حمیدرضا مقصودی ایمن

دوره 11، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 151-176

https://doi.org/10.22044/shm.2023.12678.2527

چکیده
   هدف: پاسخگویی یکی از ضرورت‌های حکمرانی نوین در عصر حاضر است، از این‌رو، طراحی مدل مدیریت بهره‌وری در اداره‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگویی هدف اصلی تحقیق حاضر بود. روش‌شناسی: این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و بر مبنای راهبرد، یک تحقیق ترکیبی (کیفی – کمی) است. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

تأثیر تفکر استراتژیک بر بهره‌وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور با نقش میانجی چابکی سازمانی

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 225-244

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8434.1994

چکیده
  چکیدههدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تفکراستراتژیک بر بهره‌وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور با نقش میانجی چابکی سازمانی بود.روش‌شناسی: جامعة آماری پژوهش را کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور تشکیل دادند که از بین آن‌ها 356 پاسخ دهنده به شکل تصادفی- طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه ...  بیشتر

نقش آموزشهای دانشگاهی در توسعه بهره‌وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان

غلامرضا شعبانی بهار؛ اکبر فریدفتحی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6799.1710

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش های دانشگاهی بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (900=N). با توجه به حداقل حجم نمونه کرجسی و مورگان 450 نفر از کارمندان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در نهایت 398 پرسشنامه ...  بیشتر