مدیریت منابع انسانی پایدار و مسئولیت پذیر در ورزش
طراحی مدل مدیریت بهره‌وری در ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگویی

محمد کشتی دار؛ نازنین راسخ؛ حمید قاسمی؛ مسعود دارابی؛ حمیدرضا مقصودی ایمن

دوره 11، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 151-176

https://doi.org/10.22044/shm.2023.12678.2527

چکیده
   هدف: پاسخگویی یکی از ضرورت‌های حکمرانی نوین در عصر حاضر است، از این‌رو، طراحی مدل مدیریت بهره‌وری در اداره‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگویی هدف اصلی تحقیق حاضر بود. روش‌شناسی: این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و بر مبنای راهبرد، یک تحقیق ترکیبی (کیفی – کمی) است. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

طراحی نقشه راهبردی پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن

نازنین راسخ؛ محمد جوادی پور؛ زیبا استوان

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7446.1805

چکیده
  روش شناسی: این تحقیق بر مبنای استراتژی، توصیفی؛ برمبنای هدف، کاربردی و در قلمرو مطالعات سازمانی به شمار می رود. بدین منظور شواری راهبری پژوهشگاه علوم ورزشی تشکیل و استراتژی های پژوهشگاه علوم ورزشی در مناظر چهار گانه کارت امتیازی متوازن چیدمان گردید. سنجه های مرتبط با استراتژی ها پس از بررسی اسناد و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان ...  بیشتر

تدوین الگوی اثر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر مدیریت بحران با توجه به نقش مدیریت تغییر در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

حمیدرضا میرصفیان؛ نازنین راسخ

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 51-67

https://doi.org/10.22044/shm.2019.6668.1687

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی اثر توانمندسازی روانشناختی بر مدیریت تغییر کارکنان و نقش آن بر مدیریت بحران‌ در سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان بوده است.روش شناسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی_ همبستگی بوده و به همین منظور تعداد 206 نفر از کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به ...  بیشتر

تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح

حسین زارعیان؛ مهرعلی باران چشمه؛ محمود فاضل بخششی؛ نازنین راسخ

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 201-217

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4868.1385

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت‌بدنی نیروهای مسلح بود. روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت، اکتشافی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری شامل مدیران تربیت بدنی سازمان‌های نیروهای مسلح به تعداد (560=N) نفر بوده که با توجه به جدول مورگان تعداد (234=n) نفر و به روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل SPP

نازنین راسخ؛ سید نصرا... سجادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 93-103

https://doi.org/10.22044/shm.2015.606

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش، تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل برنامه طراحی استراتژیک(SPP ) است. روش شناسی: روش تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی – تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک بالا دستی، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات شورای خبرگان پرداخته و ازپرسشنامه محقق ساخته بررسی وضعیت موجود که روایی محتوایی ...  بیشتر

پیش بینی جوسازمانی نوآورانه بر اساس عدالت و حمایت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد

نازنین راسخ؛ حسن مظفری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 125-135

https://doi.org/10.22044/shm.2014.283

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عدالت و حمایت سازمانی بر جوسازمانی نوآورانه کارکنان اداره ورزش و جوانان شهر مشهد است. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – همبستگی، که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد(57 نفر) است، که نمونه آماری به صورت ...  بیشتر