آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
تأثیر نقش رهبری اخلاقی مدیران مدارس در تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی: نقش واسطه‌ای مالکیت روانی

حمیدرضا قزلسفلو؛ ناصر بای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22044/shm.2024.14297.2629

چکیده
  مدیران اخلاقی تاثیر بسزایی در عملیاتی کردن بهینه برنامه‌های آموزشی مدارس و دستیابی به اهداف آموزشی سازمان دارد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی مدیران مدارس در تسهیم دانش معلمان بدنی بر اساس نقش واسطه ای مالکیت روانی بود.روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان ...  بیشتر

پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
تأثیر معنویت بر اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی فضیلت شغلی

سروش آریانپور؛ محمدرضا خلیلی؛ هادی باقری

دوره 11، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 191-207

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13522.2575

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش مطالعه تأثیر معنویت بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فضیلت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی بود که به روش میدانی انجام‌ شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی شهر تهران بودند (1600N=) که از بین آنها ...  بیشتر

آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران

محمد کشتی دار؛ فریبرز رمضانی؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ زهراسادات میرزازاده

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 307-326

https://doi.org/10.22044/shm.2023.12656.2522

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر بر اساس رویکرد ساختاری ـ تفسیری با هدف سطح‌بندی ابعاد جامعه‌شناختی موثر بر برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش، مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه دلفی انتخاب شد. جامعه آماری این تحقیق ...  بیشتر

ارائه مدل اثر سخت‌کوشی روانی بر کارآفرینی فردی با تأکید بر نقش میانجی کارآمدی درونی (مطالعه موردی: معلمان ورزش استان گلستان)

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 69-87

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7292.1782

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل اثر سخت کوشی روانی بر کارآفرینی فردی با تأکید بر نقش میانجی کارآمدی درونی در معلمان ورزش استان گلستان بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده‌است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان ورزش استان گلستان بوده که جمعیت آنان 650 نفر برآورد شد و جهت انتخاب ...  بیشتر