آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
اثر مهارت مربیگری مدیران بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان با نقش میانجی بازآفرینی شغلی

ناصر بای؛ نازمحمد واحدی؛ حمیدرضا قزلسفلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13710.2588

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه اثر اثر مهارت مربیگری مدیران بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان با نقش میانجی بازآفرینی شغلی بود. این پژوهش کاربردی بوده و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی اجرا شد. کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان گلستان تشکیل دهنده جامعه آماری این پژوهش بودند (230 نفر). با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ...  بیشتر

آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
طراحی الگوی نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت بدنی ایران

شهاب بهرامی؛ ملیحه اسلامی؛ محسن وحدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13631.2583

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش طراحی الگوی نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت‌بدنی بود. روش‌شناسی: روش تحقیق این پژوهش کیفی (تحلیل محتوا و تحلیل تم) و از نظر هدف کاربردی بود. پژوهش در دو بخش، تحلیل اسناد تحولی اصلی (برنامه درس ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) و مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه تربیت‌بدنی، سنجش و ارزشیابی و تعلیم و تربیت، کارشناسان ...  بیشتر

آینده پژوهی در منابع انسانی در ورزش
ارائه الگوی مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران با تأکید بر منابع انسانی

فاطمه امیری قلعه رشیدی؛ سپیده قطنیان؛ زهره افشارمند؛ مطهره مصلحی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 177-190

https://doi.org/10.22044/shm.2024.12569.2514

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، ارائه الگوی مدیریت بحران در مجموعه­های ورزشی شهرداری تهران با تأکید بر منابع انسانی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد گلیزر بود. مشارکت­کنندگان شامل اساتید، مدیران ورزش شهرداری، مدیران مجموعه­های ورزشی بود. نمونه­گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام ...  بیشتر

آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
طراحی الگوی توسعه فردی مربیان فوتبال ایران

حدیث بساط شیر؛ مژگان صالحی پور؛ جواد کریمی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 61-77

https://doi.org/10.22044/shm.2022.12221.2491

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق طراحی الگوی توسعه فردی مربیان فوتبال ایران بودروش شناسی: روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام شد. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه استفاده شد. روایی و پایایی پژوهش از طریق معیارهای اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تاییدپذیری، تأیید شد. در مجموع ...  بیشتر

الگوسازی فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بر مبنای نظام‌های کاری عملکرد بالا: نقش میانجی توانمندسازی شغلی

حمیدرضا قزلسفلو

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 265-285

https://doi.org/10.22044/shm.2020.9040.2098

چکیده
  هدف:هدف از تحقق حاضر الگوسازی فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بر مبنای نظام‌های کاری عملکرد بالا با نقش میانجی توانمندسازی شغلی می‌باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است که در دوفاز کیفی و کمی عملیاتی گردید. جامعه کیفی شامل 23 تن از خبرگان حوزه کارآفرینی با نمونه‌برادری گلوله برفی و جامعه کمی شامل 250 نفر از مدیران، مالکان ...  بیشتر

ارتباط علی توانمندسازی و خلاقیت کارکنان با سبک‌های رهبری در ادارات تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران

حسن قاسمعلی پور؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 109-123

https://doi.org/10.22044/shm.2019.6740.1699

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه علی بین توانمندسازی کارکنان ادارات تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران و خلاقیت با سبک های رهبری در آن می باشد.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات علی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق تعداد 800 نفر بود که شامل کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی واحدهای ...  بیشتر

طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا سپهوند؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5500.1497

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق تعیین ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود. روش‌شناسی: این تحقیق با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران به تعداد 450 نفر بود که 180 نفر از آن‌ها بر اساس فرمول نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین حمایت سازمانی درک شده با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان

ناصر بای

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 189-199

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4607.1363

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حمایت سازمانی درک شده با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان بود. روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان گلستان به تعداد 650 نفر بود که بر حسب فرمول کوکران، 242 نفر به شیوه انتخاب تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌‌نامه‌های ...  بیشتر

تبیین نقش معنویت در محیط کار و رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان با بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی

مریم سیری پلشت؛ مریم مالکی؛ مهدی حسین زاده؛ علیرضا بخشی زاده

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 71-85

https://doi.org/10.22044/shm.2016.873

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای معنویت در محیط کار و رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با توجه به متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. روش شناسی: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند که از این تعداد 270 ...  بیشتر

تعیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22044/shm.2015.604

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر در پی بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور است. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و در زمرۀ پژوهش‌های کاربردی قرارمی‌گیرد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور در سال (93 ـ 92) می‌باشد. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان170 نفر بوده ...  بیشتر

ارتباط توانمندسازی و امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های کرمانشاه و ایلام

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22044/shm.2013.272

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین توانمندسازی و مؤلفه­های آن (معنی­دار بودن، شایستگی، استقلال و تأثیرگذاری) با امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان­های کرمانشاه و ایلام بود. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می­گیرد. جامعه آماری، کلیه کارکنان ادارات ورزش ...  بیشتر