کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
اکتشاف مولفه‌های قابلیت‌ بازاریابی ورزشی نیروی انسانی در فوتبال عراق

مثنی محمد نصراوی؛ سید محمد کاشف؛ محسن بهنام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13677.2586

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر اکتشاف مولفه‏های قابلیت بازاریابی ورزشی نیروی انسانی فوتبال عراق بود. روش‌شناسی: این پژوهش با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در رابطه ‌با قابلیت‏های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی انجام شد. از آنجایی که در کشور عراق ضعف این تحقیقات بسیار وجود دارد و ادبیات پژوهش کمی موجود بود، از این رو ...  بیشتر

کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
تحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد پارالمپیک 2020 توکیو

فاطمه رضاپور؛ نسرین عزیزیان کهن

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 337-354

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11564.2431

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد پارا المپیک 2020 توکیو انجام شد.روش‌شناسی: روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام شد. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش مسئولان فدراسیون‌ها، مربیان حرفه‌ای و ورزشکاران حرفه‌ای ...  بیشتر

کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی معلمان تربیت‌بدنی با نقش میانجی هویت و اشتیاق کاری و نقش تعدیل گری شخصیت فعال

مجتبی رجبی؛ زینب اصفهانی؛ فائزه عبدالله نژاد

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 413-432

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11558.2430

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی معلمان تربیت‌بدنی با نقش میانجی هویت، اشتیاق کاری و تعدیل گری شخصیت فعال بود.روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بود. داده‌ها از 208 معلم تربیت‌بدنی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، جمع‌آوری شد. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسشنامه بود که ...  بیشتر

کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی مهاجرت سرمایه‌های انسانی در ورزش

علی شریعت نژاد؛ ابراهیم سوری؛ عبدالله ساعدی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 433-456

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11298.2399

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی گریز سرمایه‌های انسانی در ورزش با روش دیمتل فازی انجام شد. این پژوهش در زمره تحقیقات آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان هستند که متشکل از اساتید دانشگاه و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان هستند ...  بیشتر

کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار-خانواده در بین معلمان تربیت بدنی

محمدرضا خلیلی؛ رضا اندام؛ مجتبی رجبی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 309-325

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10808.2354

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار- خانواده در بین معلمان تربیت بدنی بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان تربیت‌بدنی شهر ساری تشکیل دادند (190=N). نمونه آماری با استفاده از نرم‌افزار جی پاور 118 نفر تعیین شد که به-صورت ...  بیشتر

کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
ارائه مدلی برای مدیریت مسیر شغلی مربیان ورزشی ایران: یافته های یک تحقیق کیفی

شمسی شکری املشی؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 183-203

https://doi.org/10.22044/shm.2021.9828.2238

چکیده
  هدف: توسعه و مدیریت مسیر شغلی مربیان نقش مهمی در عملکرد ورزشکار، توسعه و موفقیت سازمان های ورزشی دارد. هدف از این تحقیق ، ارائه مدلی برای مدیریت مسیر شغلی مربیان ورزشی ایران بود. روش شناسی : این تحقیق از نوع کیفی ، که از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) و رویکرد گلیزر (۱۹۹۲) استفاده شده است. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی صورت گرفت. منابع ...  بیشتر