آینده پژوهی در منابع انسانی در ورزش
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر نظام مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ورزش شهرداری

فرناز دیزانی مکتبی؛ رضا نیک بخش؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 255-272

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10226.2292

چکیده
  چکیده هدف: شناخت عوامل کلیدی مؤثر بر نظام های مختلف در هر سازمانی می‌تواند بسترساز و راهنمای تدوین نقشه راه و سناریوهای توسعه در آینده آن نظام باشد. با توجه به اهمیت این مسئله، این تحقیق عوامل کلیدی مؤثر بر آینده نظام مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ورزش شهرداری را با رویکرد تحلیل ساختاری شناسایی کرده است. روش‌شناسی: این پژوهش ...  بیشتر

آینده پژوهی در منابع انسانی در ورزش
دیده بانی شاخص های مؤثر بر آینده شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران

سید محمد حسین رضوی؛ فروغ محمدی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 273-293

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10318.2301

چکیده
  هدف مقاله حاضر دیده بانی شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران از طریق شناسایی شاخص های مؤثر در این حوزه است.با بهره گیری از رویکرد پویش محیطی ( ابزارهای دلفی، مصاحبه و مطالعات گزارش ها، مقالات و کتب متعدد حوزه صنعت ورزش، مدیریت کلاس جهانی، دیگر علوم مرتبط ) 230 متغیر مؤثر در محیط عمومی و نزدیک صنعت ورزش احصا شدند. ...  بیشتر

آینده پژوهی در منابع انسانی در ورزش
طراحی سلسله مراتبی و علت و معلولی نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال با روش مدل سازی ساختاری تفسیری

محسن حمیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ سید نصرالله سجادی

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1399، ، صفحه 205-217

https://doi.org/10.22044/shm.2021.5357.1473

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش طراحی سلسله مراتبی نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری ISM بود. روش تحقیق روش آمیخته کمی و کیفی بود. در بخش کیفی گروه کانونی در قالب شورای راهبری نکته نظرات خویش را در ارتباط با نحوه تعامل و روابط علت و معلولی استراتژی‌ها با یکدیگر به شکل نمادهای ISM در ماتریس خود تعاملی استراتژی‌ها (SSIM)، ...  بیشتر