مدیریت استعداد و رهبری در منابع انسانی در ورزش
نقش مدیریت استعدادها در حفظ و نگهداری بازیکنان باشگاه‌های فوتبال استان اصفهان

کریم زهره وندیان؛ اسفندیار خسرویزاده؛ احسان شاکری

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1401، ، صفحه 245-264

https://doi.org/10.22044/shm.2022.10704.2360

چکیده
  هدف تحقیق: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری بازیکنان فوتبال باشگاه‌های استان اصفهان انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل مربیان و بازیکنان تیم‌های فوتبال استان اصفهان (800 نفر) بودند که نمونه به‌صورت طبقه‌ای نسبی(200 نفر) ...  بیشتر

مدیریت استعداد و رهبری در منابع انسانی در ورزش
تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی مهارت تاب‌آوری (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان فارس)

محمد حسن خرّم؛ علیرضا امیدی؛ سمیه صفری

دوره 9، شماره 1 ، مهر 1400، ، صفحه 99-117

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11096.2382

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی مهارت تاب‌آوری در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود. روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی بود و به شکل پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 150 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود که به علت کم ...  بیشتر

مدیریت استعداد و رهبری در منابع انسانی در ورزش
شناسایی و تدوین الگوی مدیریت استعداد اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

سیدعباس حسینی مطلق؛ وحید رفیعی دهبیدی؛ سیداحسان امیرحسینی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 295-308

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10412.2311

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تدوین الگوی مدیریت استعداد اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بودروش‌شناسی: مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران حوزه‌ی مدیریت ورزشی، مدیران، رؤسای هیئت‌های ورزشی، کارکنان و کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند به روش گلوله برفی ...  بیشتر

مدیریت استعداد و رهبری در منابع انسانی در ورزش
بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای مربیان ورزشی با خودکارآمدی با توجه به نقش میانجی شایستگی

طهماسب شیروانی؛ کریم زهره وندیان

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 359-377

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10555.2333

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای با خودکارآمدی مربیگری با توجه به نقش میانجی شایستگی مربیان ورزشی استان چهارمحال و بختیاری بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات، میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مربیان ورزشی رشته‌های فوتبال و فوتسال استان چهارمحال و بختیاری ...  بیشتر