ارتباط توانمندسازی و امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های کرمانشاه و ایلام

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22044/shm.2013.272

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین توانمندسازی و مؤلفه­های آن (معنی­دار بودن، شایستگی، استقلال و تأثیرگذاری) با امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان­های کرمانشاه و ایلام بود. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می­گیرد. جامعه آماری، کلیه کارکنان ادارات ورزش ...  بیشتر

رابطۀ وضعیت اجتماعی- اقتصادی و فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی ‌کاری افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی

رحیم رمضانی نژاد؛ سعید مهرابی دلجو؛ سید مهدی محمدی؛ کاظم هژبری

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22044/shm.2014.542

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و میزان فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش طبق آمار هیئت ورزش‌های همگانی، 1200 نفر شرکت‌کننده سازمان‌یافته در برنامه‌های ورزش همگانی رشت بودند که تعداد 350 نفر ...  بیشتر

بررسی رابطه عزت نفس و توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه

علی منصف؛ علی عباس حسین نژاد؛ حسین عیدی؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22044/shm.2016.707

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة عزت نفس و مؤلفه‌های توسعة سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل کلیة معلمان مقطع دبیرستان دور اول و دوم شهر کرمانشاه بود که از بین آنها110 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و با استفاده از فرمول یامان به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

بررسی و ارائه مدل کیفیت ارتباط سرمایه های انسانی والیبال بانوان ایران

نوشین بنار؛ مینا امامی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22044/shm.2016.868

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر، با هدف بررسی و ارائه مدل کیفیت ارتباط سرمایه‌های انسانی والیبال بانوان ایران انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق را کلیه‌ی ورزشکاران، مربیان و داوران لیگ برتر والیبال بانوان ایران در سال 1393 تشکیل دادند. نمونه‌ی آماری برابر با جامعه شامل 112 نفر بودند. ابزار تحقیق، ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ معصومه خسروی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ محمدرحیم رمضانیان

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22044/shm.2018.4459.1336

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش‌های گروهی ایران بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است که جامعه آماری آن را 776 نفر از ورزشکاران تیم‌های لیگ برتر بودند که 360 نفر به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. این ابزار با 86 شاخص در مقیاس 5 ارزشی لیکرت تدوین گردید و با استفاده ...  بیشتر

طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ حبیب هنری؛ محمد خبیری

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5216.1453

چکیده
  هدف : هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی کشور می باشد. روش شناسی : از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علی میان متغیرها می باشد ، پس تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق مورد نظر را تمامی ...  بیشتر

ارائه چارچوب شناسایی شایستگی‌های مدیران ورزشی بر اساس مدل‌ تصمیم‌گیری چندشاخصه

الهام ابراهیمی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8414.1988

چکیده
  هدف: هدف پژوهش ارائه چارچوب شناسایی شایستگی‌های مدیران ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است.روش‌شناسی: برای نیل به هدف پژوهش سه گام اساسی طی شد. در گام نخست، مدل شایستگی مدیران ورزشی از طریق ادبیات موجود شناسایی و با تشکیل گروه‌های کانون تأیید شد. در گام دوم، وزن شایستگی‌ها با استفاده از روش دیمتل فازی با مشارکت ۱۲ نفر ...  بیشتر

تعیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22044/shm.2015.604

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر در پی بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور است. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و در زمرۀ پژوهش‌های کاربردی قرارمی‌گیرد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور در سال (93 ـ 92) می‌باشد. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان170 نفر بوده ...  بیشتر

شناسایی عوامل فشار زای شغلی فردی و سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کردستان و ارائه مدل

سعید صادقی بروجردی؛ لاله رامین؛ حمیده حسامی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 85-94

https://doi.org/10.22044/shm.2014.279

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل فشارزای شغلی(فردی و سازمانی) و تبیین مدل، معلمان تربیت بدنی استان کردستان بود . جامعه آماری کلیه معلمان ورزش استان کردستان(894 نفر) و با استفاده از جدول مورگان(269) نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی – اکتشافی و ابزار اندازه گیری پرسشنامۀ محقق اصلاح شده استرس شغلی اشپیل برگر بود. جهت ...  بیشتر

مقایسه شناخت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی و سازمان ورزش شهرداری مشهد بر اساس مدل وایزبورد

احمد محمودی؛ فرزاد غفوری؛ مهران میزانی؛ محسن کوثری پور

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 105-119

https://doi.org/10.22044/shm.2016.830

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، مقایسه شناخت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و سازمان ورزش شهرداری مشهد بر اساس مدل وایزبورد بود. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقایسه‌ای بود که به شکل میدانی انجام گرفت. بدین منظور 71 نفر از کارکنان سازمان ورزش شهرداری مشهد و 75 نفر از اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به عنوان نمونه پژوهش ...  بیشتر

تاثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی

علی احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 147-162

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4983.1402

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی با ارایه یک مدل در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی انجام گرفت. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شاغل در وزارت ورزش ...  بیشتر

مدل تاثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حبیب هنری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5836.1544

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تاثیر سیاستهای مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری، 466 کارشناس وزارت ورزش و جوانان بودند. حجم نمونه طبق جدول کرجسی ـ مورگان 214 نفر بود. پرسشنامه ها بین 320 نفر توزیع و از312 پرسشنامه مرجوع، 294پرسشنامۀ قابل استفاده، بعنوان نمونه تحقیق ...  بیشتر

نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 179-194

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7068.1747

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال بود. روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از رویکردهای کیفی و کمی برای جمع‌آوری داده‌ها و دستیابی به اهداف استفاده شده است. در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای با دوازده نفر متخصص انجام شد که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند. ...  بیشتر

نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

سیدرضا حسینی نیا؛ ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 207-223

https://doi.org/10.22044/shm.2020.5172.1449

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر، مطالعه نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود.روش شناسی: روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود که 132 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مدیریت ...  بیشتر

پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
تحلیل نقش تاب‌آوری و بلوغ فردی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی در شرایط همه‌گیری کوویدـ19

امیر منتظری؛ سمیرا فیضی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 219-235

https://doi.org/10.22044/shm.2021.11133.2386

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف تحلیل نقش تاب‌آوری و بلوغ فردی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی در شرایط پاندمی کووید_19 انجام شد. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1400ـ1399 بود و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 550 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب ...  بیشتر

بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان

نوشین بنار؛ نسرین احمدی؛ فریبا کریمی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.22044/shm.2013.273

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان است. تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران زن فعال استان گیلان در سطح ملی،بین المللی، لیگ برتر و مربیان،کارشناسان ورزش ،نایب رئیسان هیاتها و داوران زن بودند. نمونه آماری شامل 300 نفر بود که به صورت ...  بیشتر

سهم نسبی مهارت مدیریت بر خود در عوامل نگهدارنده شغلی: مطالعه موردی (دبیران تربیت‌بدنی شهرستان‌های استان تهران)

سمانه خمارباقی؛ لیلا صباغیان راد؛ علی محمد امیرتاش؛ دنیا پاداش

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 13-21

https://doi.org/10.22044/shm.2014.543

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین سهم نسبی مهارت مدیریت بر خود در عوامل نگهدارنده شغلی معلمان تربیت­بدنی شهرستان­های استان تهران انجام­گرفت. روش­شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل 1719 معلم تربیت­بدنی آموزش‌وپرورش شهرستان­های استان تهران بود. از میان آن‌ها طبق جدول مورگان 315 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ـ طبقه­ای برگزیده شدند. ...  بیشتر

انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی

احمد اسدی نیا؛ رحیم رمضانی نژاد؛ ابوالفضل اسدی نیا

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 13-23

https://doi.org/10.22044/shm.2016.708

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق شناسایی انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا است.روش شناسی: جامعه آماری تحقیق را کلیه داوطلبان شرکت‌کننده در " کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا" تشکیل داده‌اند(70=N). به علت پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه تحقیق برابر با جامعه تحقیق درنظر گرفته شد که در نهایت 62 داوطلب(88درصد) ...  بیشتر

ارائه استراتژی منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با تمرکز بر استراتژی‌های جذب و حفظ مربیان و بازیکنان و اولویت‌بندی آن بر اساس دیدگاه هواداران

قاسم زارعی؛ مصطفی آجورلو؛ رضا محمد کاظمی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22044/shm.2016.869

چکیده
  هدف: اهداف اصلی این تحقیق ارائه استراتژی های منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در زمینه جذب و حفظ بازیکن و مربی و اولویت بندی این استراتژی ها بر اساس دیدگاه هواداران این تیم است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، میدانی است. جامعه آماری ارائه استراتژی ها افراد مطلع از ...  بیشتر

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

رضا سپهوند؛ عبداله ساعدی؛ معصومه مومنی مفرد

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22044/shm.2019.6722.1696

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان های ورزشی انجام پذیرفت.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف‌‌کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و مدیران سازمان های ورزشی استان لرستان تشکیل می‌دهند که 24 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. ابزار‌گردآوری ...  بیشتر

رابطۀ جامعه پذیری سازمانی و تعهد روانشناختی بازیکنان به تیم های فوتبال اصفهان

کیومرث شهبازی راد؛ احمدعلی آصفی؛ مهدی سلیمی

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 19-33

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5079.1427

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق تعیین رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهدروانشناختی بازیکنان به تیم‌های فوتبال اصفهان بود. روش‌شناسی: روش تحقیق به لحاظ نوع توصیفی ـ همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است که جمع آوری داده‌های آن نیز به صورت پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را کلیه بازیکنان تیم‌های لیگ برتر اصفهان و بازیکنان تیم‌های حاضر در ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان و بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال ایران با استفاده از روش بازخورد 360 درجه و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی

طاها جلالی؛ نجف آقایی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 19-44

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8059.1924

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان و بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.روش‌شناسی: این تحقیق در دو بخش و با استفاده از یک روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. در کنار مرور نظام‌مند، با استفاده از روش بازخورد 360 درجه، منابع ارزیابی‌کننده انتخاب شدند تا شاخص‌های ارزیابی عملکرد ...  بیشتر

تبیین مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی

احدیه صادقی؛ حسین عیدی؛ ولی ناصری پلنگرد؛ محسن لقمانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 81-91

https://doi.org/10.22044/shm.2015.605

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی سازوکار توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بوده و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران شامل90 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی و پرسشنامه ...  بیشتر

مقایسه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری، مدیران ادارات تربیت بدنی و سایر مدیران حوزه دانشجویی دانشگاه های تهران

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ ریما مولانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 95-104

https://doi.org/10.22044/shm.2014.280

چکیده
  هدف: بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری، مدیران ادارات تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران .روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای شهر تهران مجموعا به تعداد20 نفر و همچنین مدیران حوزه معاونت دانشجویی دانشگاههای ...  بیشتر

تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

شهرام عبدی؛ مصطفی زنگی آبادی؛ مهدی طالب پور

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22044/shm.2016.831

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش‌گذاری بازیکنان (سرمایه‌های انسانی) لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران بودند که مجموعا برابر 418 نفر بود. حجم نمونه مناسب برای پژوهش، بر اساس فرمول نمونه‌گیری از ...  بیشتر